Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
Wetsontwerp met betrekking tot de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken: de BKVT heeft gemengde gevoelens

Wetsontwerp met betrekking tot de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken: de BKVT heeft gemengde gevoelens

Brussel, 22 juli 2016 – De Ministerraad heeft op 20 juli 2016 een wetsontwerp goedgekeurd om de tarieven voor de prestaties van vertalers en tolken te actualiseren. De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is uiteraard verheugd dat minister van Justitie Koen Geens eindelijk wat tijd heeft besteed aan die problematiek. De BKVT heeft immers jarenlang de heersende onzekerheid gehekeld. Toch interpreteert de beroepsvereniging de inhoud van het voorstel met gemengde gevoelens.

Meteen na zijn benoeming tot minister van Justitie kondigde Koen Geens aan dat hij de vertegenwoordigers van de beëdigd vertalers en tolken zou uitnodigen aan de onderhandelingstafel om samen de uitvoeringsbesluiten voor de wet van 10 april 2014 met het oog op de oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken voor te bereiden - een wet die er kwam op initiatief van de BKVT. De minister verkondigde dat hij de werkomstandigheden en de precaire financiële situatie van deze onmisbare schakel binnen de gerechtelijke wereld wilde verbeteren.

Na twee jaar van verbitterde strijd met onze vereniging, is Koen Geens er nu in geslaagd om zijn wetsontwerp te laten goedkeuren door de Ministerraad. Hij belooft een verhoging van niet minder dan 121% voor het talenpaar Nederlands-Frans, een verhoging van 41% van het uurtarief voor de tolken, kortom, “een rechtvaardige vergoeding” voor de taalprofessionals, ongeacht de taal. Hij volgt daarbij het advies van de Raad van State. Die laatste had in dat verband in 2007 kritiek geformuleerd en “de wens geuit om een gelijke vergoeding te geven voor het vertalen van een tekst ongeacht de taal.“

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is verheugd dat het kabinet van de minister van Justitie zich na meer dan 20 jaar eindelijk over de tarieven heeft gebogen die worden aangeboden aan de professionele beëdigd vertalers en tolken. Als men bedenkt dat we haast onophoudelijk worden geconfronteerd met grootscheepse besparingen vanwege de regering, lijkt het niet meer dan logisch dat de BKVT de inspanningen van de minister van Justitie voor de beroepsgroep die ze vertegenwoordigt, met enig optimisme begroet.

Toch zien wij de schaduwzijde van deze eerste tekenen van toenadering. We moeten immers vaststellen dat de voorgestelde tarieven mijlenver verwijderd blijven van de prijzen die gangbaar zijn binnen andere sectoren van de markt of in andere landen. De beroepsvereniging had haar oorspronkelijk voorstel immers daarop gebaseerd en een uniform tarief van 1 euro per regel voor de vertalers en 50 euro per uur voor alle tolken voorgesteld.

De BKVT ziet zich dus genoodzaakt om het bericht van de minister sterk te nuanceren en de beroepssector te waarschuwen voor de effecten van deze mededeling. Daar zijn twee goede redenen voor. We moeten enerzijds wijzen op de schandalig lage huidige tarieven, waardoor elke poging om de normale prijzen te benaderen algauw een gigantische vooruitgang lijkt. De geactualiseerde tarieven blijven dus evenzeer een “correcte, kwalitatieve vertaling” door een beroepsvertaler onwaardig. Anderzijds is de reële verhoging van het tarief voor bepaalde combinaties, rekening houdende met het gewijzigde uitgangspunt voor de berekening, veel geringer dan de aangekondigde percentages. De BKVT betreurt eveneens dat bepaalde thema’s zo amateuristisch werden behandeld. We denken daarbij in eerste instantie aan de inzet van technologische hulpmiddelen. In het persbericht lezen we namelijk: “Voor Nederlands-Frans en Frans- Nederlands wordt het tarief van 18 euro toegepast, omdat een vertaling die door de computer ondersteund wordt, minder tijd vergt.“ Dit argument tart elke verbeelding en getuigt van een grote lacune in de kennis van onze sector en zijn specificiteit vanwege de overheid.

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken zal daarom de komende weken een minutieuze analyse uitvoeren van de voorgestelde nieuwe tarieven en de artikelen van de wet en ze zal aansluitend de minister opnieuw interpelleren om hem haar grieven kenbaar te maken, in een poging alsnog begrip te krijgen voor de absoluut ontoereikende budgettaire inspanning.

De BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, die in 1955 werd opgericht, is een koninklijke vereniging zonder winstoogmerk. Het is de enige beroepsvereniging die vertalers en tolken uit heel België samenbrengt en vertegenwoordigt bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De BKVT heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. Meer info op: www.cbti-bkvt.org

Lextra Lingua

Lextra Lingua is een vereniging van en voor tolken en vertalers die voor het gerecht, de politie, sociale diensten... werken. Lextra Lingua verdedigt de belangen van haar leden bij haar opdrachtgevers, houdt haar leden op de hoogte van alles wat er beweegt in de wereld van de tolken en vertalers en wil haar leden helpen om een zo hoog mogelijke graad van professionaliteit en beroepsethiek te bereiken. De internetsite van Lextra Lingua stelt de potentiële opdrachtgevers een lijst met beëdigd tolken en vertalers ter beschikking, gerangschikt volgens taal en biedt een permanente dienstverlening met nuttige informatie aan.

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel.: 02-513 09 15
secretariat@cbti-bkvt.org
www.cbti-bkvt.org

Doris Grollmann (commissie beëdigd vertalers) : 0473/712177 of jur@cbti-bkvt.org
Rita Roggen (voorzitter) : 0475/693120 of president@cbti-bkvt.org

Lextra Lingua
Diestsesteenweg 675
B-3010 Leuven
Tel: +32 477 51 24 81
info@lextra-lingua.be
www.lextra-lingua.be