Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
Ontwerp van KB tot aanpassing van de gerechtskosten

Ontwerp van KB tot aanpassing van de gerechtskosten

Minister Turtelboom loopt de spuigaten uit

De beëdigd vertalers en tolken zijn onthutst over het ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van de gerechtskosten.

Op 5 juli 2013 heeft de ministerraad op initiatief van minister van Justitie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de gerechtskosten voor een aantal opdrachten aanpast. Het gaat om een tussenstap naar een nieuwe reglementering van de gerechtskosten.

Er zijn een aantal algemene aanpassingen van het tariefschema: zo wordt onder andere het nachttarief beperkt voor de periode van 24 uur (middernacht) tot 8 uur, het uitzonderlijke tarief tijdens de nacht, weekeinden en op feestdagen gereduceerd van 200% naar 150%, de jaarlijkse indexering vervangen door een mogelijke tweejaarlijkse aanpassing en het tarief voor vertalers en tolken verlaagd. Het ontwerp ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Nu al zijn de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken in de laagste categorieën vernederend laag, voor de schriftelijke vertalingen Nederlands - Frans voor een land als België zelfs meer dan beschamend (gemiddelde uurloon minder dan 10 EUR bruto) - en hebben politie en rechtbanken in het algemeen en zeker 's nachts grote moeilijkheden om tolken te vinden. We vragen ons af hoe het kan dat in Duitsland het minimumereloon voor tolken zopas van 55 EUR/uur naar 70 EUR werd opgetrokken en voor vertalers per begonnen regel van 1,25 EUR naar 1,55 EUR en de Belgische ministers menen dat de al meer dan onvoldoende tarieven nog omlaag moeten? En we hebben het hier wel degelijk over brutotarieven!

De laatste verhoging van de tarieven in België vond plaats in 1994 (20 jaar geleden)!

Hoe kan het dat voor de nu al zwaksten de indexering wordt vervangen door een mogelijke tweejaarlijkse aanpassing?

De Europese richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures bepaalt: "De lidstaten nemen concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat de verstrekte vertolking en vertaling voldoen aan de kwaliteitsvereisten". We vragen ons af hoe dat mogelijk zal zijn, wanneer het nu al, gezien de lage tarieven, moeilijk is om gekwalificeerde collega's als beëdigd vertalers en tolken aan te trekken. Bovendien heeft België gestemd vóór deze richtlijn, die stipuleert dat de kosten worden gedragen door de nationale overheid en niet door de vertalers en tolken.

Zeker, de regering moet besparen, en justitie heeft sinds jaren al geen geld meer om gerechtstolken, -vertalers en –deskundigen stipt te betalen. De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) heeft er al meerdere keren op gewezen dat een hoop geld voor zinloze vertalingen verkwist wordt en haar medewerking aangeboden om deze teksten te identificeren. De BKVT is zelf voorstander van één gelijk tarief voor alle talen: gelijk loon voor gelijk werk.

De BKVT heeft al vele keren contact gezocht met de minister, maar hoewel men zou menen dat in een democratie burgers recht zouden hebben op een antwoord, worden we, ten minste door de minister van Justitie, straal genegeerd.


De wrevel onder de gerechtstolken en -vertalers was al groot, maar nu gaat mevrouw Turtelboom echt te ver.