Statuten BKVT

(Goedgekeurd door de algemene vergadering van 16 maart 2013 en nadien gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 5 oktober 2013)

Enkel het PDF-bestand dat hier gedownload kan worden, heeft rechtskracht.

Oprichting - Benaming - Zetel - Doel - Duur - Geldmiddelen

Artikel 1

De vereniging genaamd Belgische Kamer van Vertalers en Tolken – vereniging zonder winstoogmerk (afgekort BKVT vzw), in het Frans Chambre belge des traducteurs et interprètes – association sans but lucratif (en abrégé: CBTI asbl) werd op 16 april 1955 opgericht. Ze is in 2006 Koninklijke vereniging geworden.

Haar zetel is gevestigd in de Montoyerstraat 24 b12, 1000 Brussel. De zetel kan naar elke andere plaats in België worden verplaatst. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 2

De vereniging, die buiten elke politieke en levensbeschouwelijke opinie staat, heeft tot doel:

 1. de vertalers, de tolken en de natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaling of tolkwerk, te groeperen, om hun wederzijdse belangen te verdedigen; de beroepsaanhorigheid te onderhouden en de collegiale betrekkingen nauwer aan te halen,
 2. een oplossing te geven aan de problemen die betrekking hebben op de bevordering van het beroep; te dien einde de studie aan te vatten en voort te zetten van de codificering van de beroepskenmerken, van de gebruiken en van de middelen ter bescherming van de beroepsbelangen door het gezamenlijk optreden van de leden,
 3. het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen, en in het bijzonder door het nastreven van de wettelijke bescherming van die beroepen,
 4. de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, eventueel in samenwerking met de onderwijsinstellingen;
 5. alle inlichtingen te centraliseren aangaande de vertaling, het tolkwerk en, meer algemeen, aangaande alle kwesties van taalkundige aard, zowel in België als in het buitenland,
 6. een centrale bibliotheek tot stand te brengen, die toegankelijk is voor alle leden en voor de studenten van de onderwijsinstellingen die beschermend lid zijn,
 7. om het even welke publicatie uit te geven die verband houdt met haar maatschappelijke doel,
 8. manifestaties, congressen, tentoonstellingen, jaarbeurzen, enz.., te organiseren, aan de organisatie ervan deel te nemen of mee te werken, zowel nationaal als internationaal,
 9. de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen en te dien einde een werkelijke vertegenwoordiging tegenover de officiële instanties te stellen,
 10. haar medewerking te verlenen aan en eventueel de inspanningen van de vereniging te voegen bij die van andere organismen of beroepsverenigingen, zowel Belgische als buitenlandse, met het oog op de algemene ontwikkeling van het beroep en de verdediging van de algemene belangen van de leden op nationaal en internationaal vlak.

Artikel 3

De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere omvatten:

 • de bijdragen en inschrijvingen van haar leden,
 • Europese toelagen, staatstoelagen en toelagen van de deelstaten of van enige andere overheidsinstantie,
 • de giften, legaten,
 • de opbrengst van de publicaties die eventueel door de vereniging worden uitgegeven.

Samenstelling – Leden - Opnemingen - Bijdragen - Ontslagneming – Uitsluitingen

Artikel 4

De BKVT bestaat uit effectieve leden, geassocieerde leden, ereleden en steunende leden.

Kunnen als werkelijke leden worden aangenomen: de vertalers, tolken en natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertalen of met tolken, in hoofdberoep of in bijberoep, al dan niet tegen bezoldiging.

De raad van bestuur beslist over de aanneming van ieder nieuw lid, met inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

Het aantal leden van de vereniging mag niet kleiner zijn dan 16.

Alle Belgische of buitenlandse personen die een beroepsactiviteit uitoefenen die is voorzien in de statuten, komen in aanmerking om toe te treden als geassocieerd lid. Deze personen betalen een verminderde bijdrage die door de algemene vergadering wordt bepaald en ze worden opgenomen in specifieke lijsten: vb. voor stagiairs, bedienden, gelijkgestelde beroepen, senioren.

Hun manier van functioneren in de BKVT wordt in het huishoudelijk reglement bepaald.

De titel van erelid kan door de raad van bestuur worden toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben betoond tegenover de BKVT of het beroep. Ereleden kunnen door de raad van bestuur worden uitgenodigd om met raadgevende stem deel te nemen aan commissies of werkgroepen binnen de BKVT Ze kunnen met raadgevende stem deelnemen aan de algemene vergadering.

Alle rechtspersonen (instelling, onderneming, etc.) die professioneel betrokken zijn bij vertalen en/of tolken in ruime zin, kunnen steunend lid worden.

De steunende leden worden voorgesteld en aanvaard door de raad van bestuur. Ze worden opgenomen in een bijzondere lijst. Ze betalen een bijdrage die wordt bepaald door de algemene vergadering, ze krijgen de publicaties en worden uitgenodigd op de evenementen van de vereniging, waaraan zijzelf, hun personeelsleden, stagiairs en studenten deelnemen tegen de ledenprijs. De steunende leden kunnen door de raad van bestuur worden uitgenodigd om met raadgevende stem deel te nemen aan commissies of werkgroepen binnen de BKVT Ze nemen niet deel aan de algemene vergadering.

Artikel 5

De leden zijn een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, die vooraf betaald dient te worden.

De jaarlijkse bijdrage mag niet groter zijn dan € 1000.

Het bedrag van deze bijdragen wordt elk jaar bepaald door de algemene vergadering, die de begroting op voorstel van het hoofdbestuur door stemming goedkeurt.

De eventuele bijdragen die als gevolg van de toetredingen zoals voorzien in art. 2.10 zijn verschuldigd, zijn in die bedragen begrepen. Niemand is gebonden voor een hoger bedrag dan zijn bijdrage.

Artikel 6

Leden die de vereniging willen verlaten, moeten hun ontslag bij de raad van bestuur indienen.

Niet-betaling van de jaarlijkse bijdrage heeft ambtshalve schrapping als lid van de vereniging tot gevolg.

De ontslagnemende, geschrapte of uitgesloten leden, alsook de erfgenamen, legatarissen of wettelijke vertegenwoordigers van een overleden lid kunnen geen aanspraak maken op de gehele of de gedeeltelijke terugbetaling van de gestorte bijdragen. Zij kunnen evenmin een afrekeningsnota of een overlegging van de rekening eisen, noch een leggen van zegels of het inventariseren van de goederen en waarden van de vereniging vorderen, noch de verdeling of de veiling ervan vragen.

Beheer

Artikel 7

De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur die zeven tot vijftien bestuurders telt, onder wie een voorzitter. Zij zijn allemaal werkelijk lid, worden door de algemene vergadering bij geheime stemming verkozen voor twee jaar en zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering kiest afzonderlijk de voorzitter en de andere bestuurders. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden één of twee ondervoorzitters, een secretaris-generaal en een penningmeester. Als hij het nodig acht, mag hij ook aan zijn leden andere taken toevertrouwen.

De titel van de in de raad van bestuur uitgeoefende functie mag niet op de beroepsdrukwerken van de titularissen voorkomen.

Artikel 8

De kandidaturen voor de raad van bestuur worden schriftelijk vijftien dagen vóór de algemene vergadering aan de voorzitter gezonden. Zij moeten door ten minste twee andere werkelijke leden zijn ondertekend.

De kandidaten die de volstrekte meerderheid van de stemmen behalen, worden als verkozen verklaard. Als het aantal verkozen kandidaten niet voldoende is om het aantal bestuurders ten minste op zeven te brengen, worden zij die de meeste stemmen onder de volstrekte meerderheid hebben behaald, als verkozen verklaard totdat dit aantal wordt bereikt.

Indien het aantal bestuurders tussen twee algemene vergaderingen minder dan zeven wordt, worden de niet verkozen kandidaten die op de laatste algemene vergadering de meeste stemmen behaalden, uitgenodigd de raad van bestuur aan te vullen tot aan de volgende algemene vergadering.

Bij vacature van het voorzitterschap wordt deze taak door de oudste ondervoorzitter waargenomen tot de eerstkomende algemene vergadering, die een nieuwe voorzitter verkiest.

Artikel 9

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het beheer, de administratie of de vertegenwoordiging van de vereniging; hij is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of onderhavige statuten is gereserveerd aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan een bezoldigd secretaris aanstellen die belast wordt met het dagelijks beheer of kan dit toevertrouwen aan een bestuurder onder dezelfde voorwaarden.

Artikel 10

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is; dit aantal mag echter niet minder dan vijf bedragen.

De beslissingen worden met een meerderheid van de stemmen genomen. Bij staking van stemmen gaat men tot een nieuwe stemming over. Als de stemmen nogmaals staken, wordt het ter stemming gelegd voorstel verworpen.

De beslissingen worden genoteerd in notulen, die in een speciaal register worden ingeschreven en die door de voorzitter en de secretaris-generaal worden ondertekend.

Artikel 11

De raad van bestuur kan voorlopige commissies of permanente secties instellen om onderwerpen te behandelen die betrekking hebben op specifieke groepen leden.

Artikel 12

Alle handelingen die de vereniging verbinden, alle bevoegdheden en volmachten, alle afdankingen van agenten, bedienden en bezoldigden van de vereniging worden, behalve in geval van speciale volmacht, besloten door de raad van bestuur en ondertekend door de voorzitter, die zich niet zal moeten rechtvaardigen tegenover derden over een besluit van de raad van bestuur of van de algemene vergadering.

De gerechtelijke handelingen worden zowel als eiser als als verweerder uit naam van de vereniging gevoerd, op vervolging en ten verzoeke van haar voorzitter of een lid van de raad van bestuur dat daartoe is afgevaardigd.

Algemene vergaderingen

Artikel 13

De algemene vergadering bestaat uit alle werkelijke leden van de vereniging die hun lidmaatschapsbijdrage hebben betaald. Zij alleen is bevoegd om te beraadslagen over volgende punten:

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en afzetting van bestuurders,
 3. de benoeming en afzetting van de commissarissen en bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 4. de kwijting die verleend moet worden aan de bestuurders en de leden van de kascommissie
 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 6. de ontbinding van de vereniging;
 7. de uitsluiting van een lid;
 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
 9. alle gevallen die de statuten vereisen.

Artikel 14

De jaarlijkse algemene vergadering wordt op de derde zaterdag van maart bijeengeroepen. Deze algemene vergadering brengt verplicht op haar agenda:

 1. het verslag over de werking en de materiële en morele toestand van de vereniging in de loop van het verlopen boekjaar;
 2. de goedkeuring van de rekeningen van het verlopen boekjaar en van de begroting van het volgend boekjaar;
 3. de verkiezing van de raad van beheer;
 4. de benoeming van drie leden van de kascommissie;
 5. de vaststelling van de bijdrage voor het volgende boekjaar, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 15

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, in de gevallen voorzien door onderhavige statuten of door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, of op aanvraag van een vijfde van de leden met stemrecht. De uitnodiging gebeurt minstens acht dagen vóór de vergadering per brief of per kennisgeving die per post of per e-mail wordt verzonden.

Haar beslissingen worden in de vorm van een proces-verbaal opgetekend in een speciaal register en door de voorzitter van de vergadering, de secretaris-generaal alsook door de leden van de vergadering die dit wensen, ondertekend.

Ieder lid van de vereniging heeft het recht dit register van de processen-verbaal op de maatschappelijke zetel te raadplegen in overleg met de secretaris-generaal. De beslissingen van de algemene vergadering worden in de publicaties van de vereniging bekendgemaakt.

Artikel 16

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de dienstdoende voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren der ondervoorzitters, bijgestaan door twee stemopnemers gekozen onder de aanwezige leden en door de secretaris-generaal.

Artikel 17

De vergadering is geldig samengesteld welke ook het aantal aanwezige leden is.

Ieder werkelijk lid mag zich door een ander werkelijk lid laten vertegenwoordigen.

Niemand mag houder zijn van meer dan vijf volmachten. De volmachten moeten op naam zijn.

De stemming per brief is toegelaten onder dubbele enveloppe aan de voorzitter gericht. De enveloppe wordt door de stemopnemers slechts op het ogenblik van de eerste stemming geopend.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen die zijn uitgebracht door de aanwezige leden, door de vertegenwoordigde leden en de leden die per brief hebben gestemd.

Anders is het evenwel gesteld met de beraadslagingen over wijzigingen aan de statuten of over de ontbinding van de vereniging, die slechts in quorum- en stemvoorwaarden kunnen genomen worden respectievelijk voorzien in de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 over de verenigingen zonder winstoogmerk.

Jaarrekeningen

Artikel 18

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Er wordt een dagelijkse boekhouding gehouden voor de inkomsten en voor de uitgaven. De uitgaven worden door de voorzitter tot betaling gemachtigd.

De rekeningen van de vereniging worden nagezien door een college samengesteld uit drie leden van de kascommissie.

De leden van de kascommissie worden ieder jaar bij geheime stemming en bij meerderheid van stemmen door de algemene vergadering aangeduid. De uittredende commissarissen kunnen niet vóór één jaar herkozen worden.

De leden van de kascommissie controleren de boekhouding in overleg met de penningmeester en wel in de maatschappelijke zetel van de vereniging en in de dertig dagen die voorafgaan aan de algemene vergadering.

Artikel 19

De goedkeuring van de rekening door de algemene vergadering geldt als décharge voor de leden van de raad van bestuur en van de leden van de kascommissie.

Wijzigingen aan de statuten, ontbinding, vereffening

Artikel 20

Iedere wijziging van de statuten evenals iedere benoeming, ieder ontslag of iedere afzetting van bestuurders moet binnen de maand van de uitspraak in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Hetzelfde geldt voor eventuele rechterlijke beslissingen met betrekking tot de ontbinding en met de aanduiding van de vereffenaars, welke door een uittreksel zullen worden gepubliceerd.

Artikel 21

In geval van vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering één of verscheidene vereffenaars aanduiden en hun volmachten bepalen, evenals de bestemming van de goederen der vereniging na de regeling van het eventuele passief.

De goederen van de vereniging zullen moeten overgedragen worden aan een vereniging waarvan de doelstellingen zo dicht mogelijk aansluiten bij die welke in artikel 2 van deze statuten worden beschreven.

Arbitrage en toezicht

Artikel 22

De vereniging richt een arbitragecommissie en een tuchtraad op. Hun organisatie, werking en bevoegdheden worden in het huishoudelijk reglement bepaald.

Artikel 23

De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van de bijzondere reglementen mogen niet strijdig zijn met onderhavige statuten. Elke betwisting hierover wordt zonder verhaal door de raad van bestuur beslecht.

Artikel 24

Voor alle punten die door deze statuten geregelde punten niet voorzien zijn, dient men zich te beroepen op de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 op de verenigingen zonder winstoogmerk.