Skip to content
Privacybeleid

Privacybeleid

Deze website is eigendom van Belgische Kamer van Vertalers en Tolken vzw, afgekort BKVT vzw
Adres statutaire zetel: 10, bld de l’Empereur 1000 Bruxelles
Telefoon: +32 (0)2 513 09 15
E-mail:
Ondernemingsnummer: BE 0407.664.274

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BKVT vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BKVT vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BKVT vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BKVT vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u contacteren

De inhoud van de site, links inbegrepen, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BKVT vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BKVT vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BKVT vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid

BKVT vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij .  

Verwerkingsdoeleinden

BKVT vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

  • Leden: voor ledenbeheer zoals het aanmaken van een profiel en een lidmaatschapskaart, het invullen van een online ledenbestand om de leden een grotere visibiliteit te geven, facturatie, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame, het meedelen van markt- of sectorgerelateerde informatie, het organiseren van marktonderzoek, het versturen van uitnodigingen voor door de BKVT georganiseerde evenementen en opleidingen, …
  • Leveranciers: voor bestellingen en betalingen van facturen;
  • Kandidaat-leden: voor administratie met het oog op ledenwerving;
  • Contacten bij universiteiten: voor het verzenden van informatie over de organisatie en door haar georganiseerde evenementen met het oog op ledenwerving;
  • Studenten: voor het verzenden van informatie over de organisatie en door haar georganiseerde evenementen met het oog op ledenwerving;
  • Werknemers: voor de loonadministratie en andere sociaalrechtelijke communicatie;

Het is mogelijk dat deze verwerkingsdoeleinden en categorieën van betrokkenen wijzigen in de tijd. De BKVT vzw zal deze disclaimer van tijd tot tijd aanpassen aan de gewijzigde situatie.  Indien u een concrete vraag heeft met betrekking tot deze informatie kunt u contact opnemen met

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming : (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de betrokkene steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld met andere verwerkers (de accountant, de webhost en beheerder van de server, de juridisch adviseur);

BKVT vzw garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is voor het legitieme doel waarvoor ze worden verwerkt.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de betrokkene gevraagd om:

Direct marketing

De betrokkene heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – ) of rechtstreeks via de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.