Skip to content
cbti2

De BKVT

De BKVT: doelstellingen

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) is de beroepsvereniging voor vertalers en tolken in België. De hoofddoelstelling van de BKVT is de bevordering van kwaliteit door de vertegenwoordigde beroepen te professionaliseren en hun gezamenlijke belangen te verdedigen. 

De vzw werd opgericht op 16 april 1955 en werd in 2006 erkend als koninklijke vereniging. Daarnaast is de BKVT een van de zeldzame tweetalige beroepsverenigingen die aan weerzijden van de taalgrens actief is. 

De beroepsvereniging streeft ernaar een belangengroepering te zijn voor alle professionals in de vertegenwoordigde beroepen, ongeacht of ze nu wel of geen leden zijn, en of ze vol- of deeltijds werken. De aangesloten vertalers en tolken zijn werknemers, ambtenaren en voor het overgrote deel zelfstandigen die evenzeer voor rechtstreekse klanten werken als voor vertaal- en tolkbedrijven, of voor collega’s in hun netwerk. 

Naast de uiteenlopende praktische diensten die aan de leden worden verleend, streeft de vereniging ernaar om de beroepen van de toegepaste taalkunde te vertegenwoordigen bij het brede publiek en bij nationale en internationale instellingen. Dit werk wordt ondersteund door de aansluiting bij verschillende gewestelijke, nationale of internationale koepelorganisaties. De communicatiedienst zorgt ervoor dat relevante informatie binnen de kortste tijd wordt doorgestuurd naar de pers, de sociale media of naar directe contacten. Bovendien publiceert de vereniging regelmatig het vaktijdschrift “De Taalkundige”. Deze hulpmiddelen hebben hun nut bewezen, met name tijdens de afgelopen pandemiecrisis. 

Op dit moment zijn de strategische inspanningen vooral gericht op het opzetten van een doeltreffend overleg met de andere actoren op de markt, zowel overheid als bedrijven. Deze strategische weg is belangrijk om een aantal marktmisvormingen recht te trekken, en dat in het belang van alle betrokken partijen.  

De BKVT: werking

De BKVT is een vereniging zonder winstoogmerk. (koppeling naar de statuten) 

De leden behoren tot verschillende categorieën: 

 • “Effectieve” leden zijn professionals met bewezen bekwaamheden en kwalificaties. Zij genieten een pakket van voordelen en hulpmiddelen die hun professionele ontplooiing ondersteunen: permanente vorming, internationale taalnetwerken, commerciële of technische opleidingen, taalkundige discussiefora enz. 
 • “Toegetreden” leden zijn dienstverleners die de vereiste kwalificaties nog moeten verwerven (zoals studenten of starters) of die het beroep nog niet of niet meer uitoefenen als hoofdberoep of als zelfstandige. 
 • “Ereleden” worden aangewezen voor hun wezenlijke bijdrage aan onze beroepen en de vereniging.  
 • “Steunende leden” zijn de vertaal- en tolkfaculteiten van Belgische universiteiten of sommige grote ondernemingen die over een aanzienlijke vertaal- of tolkafdeling beschikken en waarmee de vereniging een nauwe band onderhoudt. 

De BKVT hecht veel belang aan de democratische waarden en de regels van goed beheer.  

 • De Algemene vergadering van de leden oefent de controle uit over de vereniging en bepaalt de grote strategische krijtlijnen op basis van voorstellen van de Raad van bestuur. 
 • Het Bestuursorgaan leidt de vereniging en volgt de dossiers op.  
 • Er wordt een Arbitragecommissie verkozen, die geschillen tussen leden of tussen leden en klanten beslecht op voorwaarde dat hun algemene voorwaarden daarin voorzien. 
 • Er wordt een Tuchtraad verkozen, die sancties uitspreekt over inbreuken op de statuten, het intern reglement of de deontologische code. 
 • De sectorcommissies verwerken de relevante dossiers die betrekking hebben op hun beroepen. 
 • De bestuurlijke commissies verwerken terugkerende administratieve taken, zoals de toelating van nieuwe leden of de erkenning van de werktalen. 
 • Daarnaast steekt een groot aantal leden de handen uit de mouwen voor belangrijke taken als de opvolging van taalkundige netwerken of het schrijven van uiteenlopende documenten. 
 • Het secretariaat is het eerste contactpunt voor het publiek en de leden, hier bevindt zich het kantoor voor de ledenadministratie en wordt de logistiek van evenementen geregeld. 

Alle functies, behalve die van de secretaresse, worden uitgeoefend door vrijwilligers voor het gezamenlijk belang.  

De BKVT in cijfers

Op 31 december 2023 telde de BKVT 

 • 576 leden, van wie 
  • 417 effectieve leden en 
  • 144 toegetreden leden, 
  • 9 steunende leden  
  • 6 ereleden  

In 2023 werd deze website 43.390 keer bezocht door 30.443 verschillende gebruikers, die in totaal 115.790 pagina’s hebben geraadpleegd. 

Het vaktijdschrift “De Taalkundige” verschijnt vier keer per jaar. 

De BKVT ten dienste van de leden en het publiek 

Naast het basiswerk van de beroepsvereniging op het vlak van verdediging van de belangen van de dienstverleners, de bevordering van de kwaliteit en het imago van de beroepen in de toegepaste taalkunde, biedt de vereniging haar leden en het publiek ook een hele reeks voordelen en communicatiehulpmiddelen. 

De BKVT en haar partners

De BKVT werkt samen met een reeks partners en sponsors. 

De koepelorganisaties:

 • De FIT : Sinds haar oprichting is de BKVT lid van de Fédération internationale des Traducteurs, die tegenwoordig meer dan 130 nationale verenigingen of opleidingsinstellingen verenigt in 78 landen en die daardoor meer dan 85.000 professionals vertegenwoordigt. In 1999 was de BKVT, samen met de Université de Mons-Hainaut, co-organisator van het wereldcongres van de FIT.
 • De HRZKMO : De BKVT zetelt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO van België. Deze federale adviesraad werd ingesteld door een herziene wet van 10 juni 2014 en vertegenwoordigt onze sectoren. De deelname aan deze raad is cruciaal voor de BKVT omdat onze representativiteit erdoor bevestigd wordt en deze dient als spreekbuis die gehoor krijgt bij de betrokken ministers.
 • De FVB : De BKVT is lid van de Nederlandstalige Federatie voor Vrije Beroepen, een afdeling van Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers), de organisatie die het opneemt voor zelfstandigen en bedrijfsleiders in Vlaanderen en Brussel. Deze zeer actieve vereniging ondersteunt verenigingen als de onze met adviezen en opleidingen voor zelfstandigen.
 • UNPLIB : De BKVT is lid van de Union nationale des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique. Deze koepelorganisatie is gericht op de “bevordering, verdediging en vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke morele, sociale en economische belangen van de intellectuele en vrije beroepen”.

De andere actoren op de markt:

 • La BQTA : De BKVT onderhoudt nauwe contacten met de Belgische vereniging van vertaalbedrijven of “Belgian Quality Translation Agencies”.
 • EUATC : De BKVT werkt samen met de “European Association of Translation Companies”, de Europese vereniging van vertaalbedrijven, in het kader van de jaarlijkse Europese enquête van de taalindustrie, ELIS (European Language Industry Survey).

De universiteiten:

Wist je dat de BKVT, die werd opgericht lang vóór het eerste opleidingsinstituut voor vertalers en tolken in België, in de aanvankelijke statuten ook de doelstelling had  opgenomen om opleidingen voor vertalers en tolken op te zetten? Tegenwoordig zijn er  een twaalftal opleidingsinstituten voor vertalers en tolken ingekanteld in de universiteiten, en de BKVT onderhoudt hiermee uitstekende relaties. Zo kunnen de laatstejaarsstudenten een eerste stap zetten richting professionalisering dankzij een gratis lidmaatschap als geassocieerd lid van de BKVT. Bovendien organiseert de BKVT elk jaar een “prijs van de beste masterproef” die wordt uitgereikt aan drie laureaten. Deze masterproeven zijn in onze virtuele bibliotheek terug te vinden. De meeste universiteiten zijn trouwens “steunende leden” van de beroepsvereniging. 

 • UCL : Het voormalige Marie-Haps: de bacheloropleiding wordt nog gedoceerd in Brussel, nabij de Europese wijk, de master wordt gedoceerd in Louvain-la-neuve.
 • ULB : De Université libre de Bruxelles heeft de vroegere hogescholen voor vertalers ISTI en Cooremans laten inkantelen. De cursussen worden aangeboden in 19 talen, waaronder Arabisch, Hebreeuws en Farsi.
 • UAntwerpen : De Universiteit Antwerpen biedt al vele jaren opleidingen aan in vertaling en tolken. Ze wordt geroemd om haar goede contact tussen docenten en studenten.
 • ULiège : De Universiteit van Luik biedt het curriculum voor vertalers en tolken aan in het Engels, Nederlands, Duits, Spaans en gebarentaal naar het Frans. Na 3 bachelorjaren wordt een masteropleiding in Vertaling en een masteropleiding in Tolken van 2 jaar aangeboden, of een dubbele master in Vertaling en tolken van 3 jaar.
 • UGent : Nadat de Universiteit Gent de voormalige Provinciale Hogeschool en Hogeschool Gent heeft laten inkantelen, biedt ze masters in Vertaling, Tolken en Meertalige communicatie aan voor 7 talen naast het Nederlands.
 • UMons : De Universiteit van Mons heeft een Faculteit vertaling en tolken. De EII, Ecole d’interprètes internationaux, heeft een sterke reputatie verworven, met name in Europese aangelegenheden. Dit is de eerste hogeschool die werd ingekanteld in een universiteit.
 • KUL : De Nederlandstalige hogeschool voor vertalers en tolken van Brussel, het voormalige Vlekho dat HUB is geworden, maakt tegenwoordig deel uit van de Nederlandstalige Katholieke Universiteit, en de leslokalen bevinden zich in het centrum van Brussel.

De BKVT en haar netwerken 

Voor een taalkundige steunt de mogelijkheid om de werktalen bij te houden en zelfs te verbeteren uiteraard op voortgezette opleidingen, en dit is daarom een belangrijke prioriteit voor een beroepsvereniging. Maar naast theoretische kennisvergaring gaat het vooral om de oefening, om het jongleren met woorden. Daarom werkt de BKVT samen met de andere nationale verenigingen in het kader van de Fédération internationale des traducteurs (FIT), maar ook door deelname aan een aantal tweetalige netwerken voor de uitwisseling van informatie. In deze netwerken wordt informatie uitgewisseld in de vorm van discussies over taal, vragen om hulp bij vertalingen, en wordt er vooral een vinger aan de pols gehouden van de evolutie van de taal door contact met moedertaalsprekers uit andere landen. Dit overleg vindt plaats op virtuele fora, maar ook tijdens face-to-face ontmoetingen. 

Deze netwerken worden opgezet wanneer de vraag rijst uit de nationale verenigingen. 

Netwerken waaraan de BKVT momenteel deelneemt: 

 • Duits/Frans  
 • Engels/Nederlands  
 • Engels/Frans  
 • Russisch/Frans