Deontologische code

I. Doel

Art. 1

Door hun lidmaatschap verbinden de leden van de BKVT zich ertoe de bepalingen van deze code na te leven. Daaruit volgt dat zij de organen van de BKVT die belast zijn met het doen naleven van deze bepalingen, helpen hun verantwoordelijkheid ter zake na te komen. De kandidaten voor toetreding verbinden zich er eveneens toe de code volledig na te leven. De in het Huishoudelijk Reglement van de BKVT voorziene sancties kunnen tegen een lid worden genomen in geval van ernstige schending van de beroepsregels zoals die zijn vastgelegd in het bovengenoemde reglement en in deze code.

II. Verplichtingen

Art. 2

De leden van de BKVT onthouden zich van alle handelingen die de waardigheid van het beroep kunnen aantasten.

Zij weigeren in het bijzonder elke opdracht te aanvaarden, uit te voeren of te laten uitvoeren waarvan zij niet de kwaliteit kunnen waarborgen. Als zij een opdracht aanvaarden, staan zij moreel borg voor de goede kwaliteit van hun werk, zowel voor henzelf als voor de personen die - zonder lid van de BKVT te zijn - door hun bemiddeling een opdracht uitvoeren.

Ze onthouden zich van het persoonlijk uitvoeren van een opdracht voor een of meerdere talencombinaties waarvoor zij niet door de BKVT aanvaard zijn.

Indien de leden persoonlijk reclame maken, dienen zij erop toe te zien dat deze waardig is en van goede smaak getuigt. Ze kunnen zich voor alle beroepsdoeleinden beroepen op hun lidmaatschap van de BKVT, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in artikel 7, lid 3 van de Statuten van de BKVT.

Art. 3

De BKVT informeert haar leden over hoe een prijs kan worden berekend die een degelijk inkomen waarborgt. Zonder afbreuk te doen aan hun vrijheid van onderhandelen verbinden de leden zich ertoe met deze aanwijzingen rekening te houden bij hun prijsbepaling en geen apert lage prijzen (dumping) toe te passen.

Art. 4

De leden van de BKVT weigeren elk werk of elke situatie die de waardigheid van het beroep kan aantasten.

De leden mogen geen titels of kwalificaties vermelden die niet aan de werkelijkheid beantwoorden. In voorkomend geval stellen ze zich bloot aan eventuele sancties van de Raad van Toezicht en eventuele wettelijke sancties.

Beëdigd vertalers zijn verplicht één of meer rechtbanken waarbij ze beëdigd zijn, op officiële documenten te vermelden.

Art. 5

De leden van de BKVT zijn verplicht het beroepsgeheim volledig te bewaren. Dit dient in acht te worden genomen tegenover wie ook en geldt voor alle informatie die ze bij de uitoefening van hun beroep verkrijgen.

De leden verbinden zich ertoe geen enkel persoonlijk voordeel te trekken uit welke vertrouwelijke of geheime informatie ook die ze bij de uitoefening van hun beroep zouden verkrijgen. Ze ontzeggen zich ook elk bijzonder voordeel dat hun positie van vertaler of tolk hun onder bepaalde omstandigheden zou kunnen opleveren.

Na afloop van een vergadering laten de tolken geen documenten achter in de cabine of in de vergaderzaal. Ze geven nooit teksten door zonder de toestemming van de organisator van de conferentie.

Art. 6

De leden verbinden zich ertoe met hun collega’s goede professionele betrekkingen met een collegiaal en solidair karakter te onderhouden.

Beroepsgeschillen tussen twee of meer leden van de BKVT kunnen ter beslechting aan het ter zake bevoegde orgaan van de BKVT worden voorgelegd.

Art. 7

Behoudens uitzonderlijke gevallen, die bovendien terdege aan de organen van de BKVT moeten worden toegelicht, weigeren de leden van de BKVT bezoldigings- en arbeidsvoorwaarden te aanvaarden die niet overeenstemmen met die welke door de BKVT zijn vastgelegd.

III. Kwaliteit van het werk

Art. 8

Met het oog op de kwaliteit van hun werk trachten de leden van de BKVT van hun klant een redelijke leveringstermijn en/of redelijke arbeidsvoorwaarden te verkrijgen.

Ze proberen alle documenten en noodzakelijke informatiebronnen te raadplegen die voor het begrijpen van de te vertalen tekst en de uitvoering van hun vertaling noodzakelijk zijn.

Ze dienen hun werk op een verzorgde manier af te leveren.

Indien ze moeilijkheden tegenkomen waarvoor zij zichzelf niet voldoende bekwaam achten, vragen zij de opdrachtgever hen geheel of gedeeltelijk van de opdracht te ontslaan of hun een gekwalificeerde deskundige ter beschikking te stellen.

Ze dienen zich regelmatig op de hoogte te stellen over de ontwikkeling van hun beroep en van de hulpmiddelen die ze in het kader van hun voortdurende vorming gebruiken.

Art. 9

Ten opzichte van hun opdrachtgevers maken de leden gebruik van of inspireren ze zich op het door de BKVT uitgewerkte modelcontract, waarin de algemene voorwaarden voor de uitvoering van hun opdrachten zijn vastgelegd.