Skip to content
Serment-min.png

De eerste beëdigde vertalers en tolken “van de nieuwe generatie” hebben de eed afgelegd

Brussel, 4 december 2019 – Dinsdag 3 december 2019 is een historische datum. Verschillende tientallen beëdigde vertalers en tolken legden op die dag immers de nieuwe eed af in handen van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep van Brussel. Dat dit een uitzonderlijke gebeurtenis was, heeft te maken met het feit dat deze beroepsbeoefenaars de eersten zijn die onder het nagelnieuwe statuut zullen vallen van de wet van 10 april 2014 inzake het nationaal register voor beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Ter herinnering: deze wet is de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures, een richtlijn die de sector beschouwt als een belangrijke vooruitgang in de strijd om erkenning van het beroep. Het Belgische model zou weleens als voorbeeld kunnen dienen voor het merendeel van de andere EU-lidstaten.

We wijzen er nogmaals op dat de leeftijd van 21 jaar en een blanco strafblad tot niet zo lang geleden de enige aanvaardingscriteria waren. Elk gerechtelijk arrondissement legde bovendien zijn eigen voorwaarden op, waarbij sommige een diploma vereisten, en andere helemaal niets. Daardoor stonden hooggeschoolde professionals in de uitoefening van het beroep naast anderen met veel minder kwalificaties.

De wet – die intussen al een paar keer werd aangepast – en de uitvoeringsbesluiten ervan vormen een essentiële omkadering voor het statuut: toelatingsvoorwaarden, een aanvaardingscommissie die moet toezien op kwaliteit, een deontologische code, vergoeding, …

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is verheugd over deze ontwikkeling, die het resultaat is van onvermoeibare inspanningen om het beroep te reglementeren, al sinds de oprichting van de beroepsvereniging in 1955. Dat dit statuut nu van kracht wordt, is de beste garantie voor rechtszoekenden en voor justitie dat zij een beroep kunnen doen op een kwalitatieve taalkundige dienstverlening.

Deze maand vinden nog andere eedafleggingen plaats, meer bepaald in:

  • Brussel: op 9 en 12 december in het Frans, op 4 en 11 december 2019 in het Nederlands
  • Luik: op 5 en 11 december 2019
  • Bergen: op 10 december 2019
  • Gent: op 3 en 10 december 2019
  • Antwerpen: op 19 en 20 december 2019

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken feliciteert alle vertalers en tolken “van de nieuwe generatie” van harte, en blijft zich voor hen inzetten.

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Ze heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen.

De BKVT is lid van de Internationale Federatie van Vertalers (FIT).

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 – b12
B-1000 Brussel
Tel: +32 2 513 09 15

http://www.cbti-bkvt.org

Doris GROLLMANN – voorzitter Commissie Beëdigd Vertalers en Tolken
+32 (0)473 71 21 77 –