Skip to content
High_court_of_Australia_-_court_1_mini.jpg

Juridisch advies: register beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Advies opgemaakt door Karine Roobrouck, juridisch raadgeefster van de BKVT.

Vraag

De volgende vraag kwam binnen op de juridische dienst:

“Ik heb een vraagje over het nationaal register voor beëdigd vertalers (wet van 10 april 2014). Het is mij niet duidelijk hoe het precies zit voor de “bestaande” beëdigd vertalers.

Volgens artikel 29 dienen de vertalers […] die werkzaam zijn voor de bevoegde overheden voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, uiterlijk vijf jaar na haar inwerkingtreding aan de bepalingen ervan te voldoen. Wat houdt dat dan precies in?”

Antwoord

Volgens artikel 29 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken moeten vertalers, tolken en vertalers-tolken die al werkzaam zijn voor de bevoegde overheden vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet, uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding aan de bepalingen ervan voldoen.

Welke zijn die bepalingen?

  1. U moet ten minste 21 jaar oud zijn;
  2. U moet onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of er wettelijk verblijven;
  3. U moet een uittreksel uit het Strafregister voorleggen;
  4. Dat uittreksel moet blanco zijn (verkeersovertredingen tellen niet mee);
  5. U moet ten overstaan van de minister van Justitie schriftelijk verklaren dat u ter beschikking bent van de gerechtelijke overheden;
  6. U moet kunnen aantonen dat u over de nodige beroepsbekwaamheid (diploma of beroepservaring) en juridische kennis (getuigschrift van een erkende onderwijsinstelling) beschikt;
  7. U moet ten overstaan van de minister van Justitie schriftelijk verklaren dat u instemt met de door de Koning op te stellen deontologische code, die minstens de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bevat;
  8. U moet een eed hebben afgelegd.

De datum van inwerkingtreding dient nog bepaald te worden bij KB, maar het zal uiterlijk 24 maanden na de publicatie van deze wet zijn (en dat was 19 december 2014).

Wat dit KB zal bepalen ten aanzien van de eed (moet deze opnieuw worden afgelegd of niet), de beroepsbekwaamheid en juridische kennis (wat zal aanvaard worden en wat niet), en de verklaringen met betrekking tot beschikbaarheid (wordt de bestaande lijst gebruikt of niet) en deontologie (komt er een nieuwe code of niet), is nog niet duidelijk.

Voorlopig hoeft u hier dus nog niet van wakker te liggen.
Wordt vervolgd…

Disclaimer: dit is eerstelijnsadvies op basis van beperkte dossierkennis en geen concreet juridisch advies in het kader van een procedure. Wij raden aan om voor de concrete uitwerking in de voorliggende feitelijke situatie verder uw persoonlijke adviseur(s) te raadplegen.