Skip to content
Parlement-min.jpg

Reactie van de BKVT op de Nederlandse versie van de website van het Brussels Parlement

Brussel, 31 mei 2017 – Op 24 mei 2017 verklaarde de VN dat professionele vertalingen een uiterst belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de vrede en de veiligheid in de wereld en riep ze alle lidstaten op om te sensibiliseren voor het belang van professionele vertalingen.

De BKVT is uiteraard blij met deze waardevolle morele steun, maar betreurt dat de overheden in België – een land met drie landstalen – de rol van de professionele vertaler en tolk niet naar waarde weten te schatten.

Twee jaar geleden publiceerde Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen, een onleesbare Franse versie van haar beleidsnota, wat zowel in de Franstalige als in de Nederlandstalige pers voor heel wat verontwaardigde reacties zorgde.

Al jarenlang weigert de FOD Justitie bij gebrek aan financiële middelen om de beëdigd vertalers en tolken, die onmisbaar werk leveren in de wereld van justitie, correct te vergoeden voor hun prestaties. Het ligt nochtans voor de hand dat een slecht vertaald gerechtelijk dossier de rechten van de verdediging kan schaden, hoewel deze rechten beschermd worden door artikel 11 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Afgelopen week, praktisch op het moment dat de VN-resolutie in New York werd goedgekeurd, liet het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de publicatie van zijn nieuwe website na te controleren of de Nederlandse versie wel in een onberispelijke, duidelijke en begrijpelijke taal was opgesteld. Nochtans beschikt het Parlement hiervoor intern over deskundige krachten, op wie duidelijk onvoldoende een beroep werd gedaan.
Dit terwijl het Parlement een belangrijke schakel vormt in de democratische keten. De burger informeren is een van zijn fundamentele opdrachten. Alleen al uit respect voor de kiezer zou het zich in correcte taal tot hem moeten richten.

Door ervan uit te gaan dat de kwaliteit van het taalgebruik bijkomstig is en dat een overheidsdienst zich niet noodzakelijk in verzorgde taal tot zijn medeburgers moet richten, zien de overheden af van hun voorbeeldfunctie, ondermijnen ze de basis van het onderwijs en schenden ze de elementaire wellevendheidsregels.

De BKVT verwijst naar de oproep van de Verenigde Naties en herinnert de Belgische overheden eraan dat professioneel vertalen zowel een kunst als een vak is en bevorderlijk is voor de ontwikkeling, de vrede en de veiligheid in de wereld.

Vertalen is een vak

De BKVT vraagt de overheden dan ook om voor hun vertalingen enkel een beroep te doen op professionele vertalers. Indien de interne vertaalteams het grote werkvolume niet aankunnen, kunnen ze steeds terecht bij de zelfstandige professionele vertalers en tolken die lid zijn van de BKVT. Hun gegevens zijn terug te vinden op www.vertalers.be.

Addendum: 1 juni 2017, 08.00u: de BKVT stelt tot haar tevredenheid vast dat de meest in het oog springende fouten werden verbeterd.

De BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, die in 1955 werd opgericht, is een koninklijke vereniging zonder winstoogmerk. Het is de enige beroepsvereniging die vertalers en tolken uit heel België samenbrengt en vertegenwoordigt bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De BKVT heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. De BKVT is lid van de Fédération internationale des traducteurs (FIT). Meer info op: www.cbti-bkvt.org

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel.: 02-513 09 15

www.cbti-bkvt.org