Skip to content
included-g0f06b42e3_1920-min.jpg

Voorstellende vergadering van de werkgroep Inclusiviteit

Op donderdag 14 april organiseerde de werkgroep Inclusiviteit een voorstellende vergadering voor geïnteresseerde personen. De doelstelling was om het reeds opgestarte werk voor te stellen en om ieders mogelijke rollen te kennen.

Definitie van inclusief taalgebruik en van de verschillende technieken

Na een rondvraag legden de medeverantwoordelijken uit wat inclusief taalgebruik inhoudt, met als doel om iedereen gelijkwaardig te behandelen. De werkgroep definieert inclusief taalgebruik als volgt: een geheel aan taalkundige elementen die een gelijkwaardige weergave van de geslachten garanderen.

De toepassing ervan kan via verschillende technieken (niet-uitputtende lijst):

• De vervrouwelijking van termen waarmee vrouwen bedoeld worden
• De dubbele verbuiging (double flexion)
• Neutrale of epicene termen (met eenzelfde schrijfwijze in mannelijke en vrouwelijke vorm)
• Hyperoniemen en hyponiemen
• Anglicismen
• Verbuigingen volgens nabijheid (accords de proximité)
• Herformulering van de zin met behulp van vaste, genderneutrale uitdrukkingen, bijvoorbeeld door het gebruik van de passieve vorm, of met de je-vorm of de meervoudsvorm
• Het ‘point médian’ (vb. directeur.trice)
• Neologismen
• Algemene vervrouwelijking
• Inclusieve typografie

Om een inclusief geschreven tekst zo vlot mogelijk te houden, wordt aanbevolen om deze technieken te combineren en om er geval per geval gebruik van te maken. Het moet wel gezegd worden dat veel van deze technieken ‘typisch’ Frans zijn en in het Nederlands minder vaak of soms niet gebruikt (kunnen) worden omdat het Nederlands in tegenstelling tot het Frans geen verbuigingen kent van adjectieven of van de voltooid verleden tijd.

Herhaling en update van de 3 werkgebieden

De medeverantwoordelijken herhaalden de 3 activiteiten waar de werkgroep rond zal werken en die inhoudelijk onder de deelnemers verdeeld werden:

Opleidingen: praktische workshops, hoe met klanten over inclusief taalgebruik spreken, specialisaties, themadag, geweldloze communicatie, het woord nemen enz.
Publicaties: communicatie en website, naam van de BKVT, opmaak van gidsen voor vertalers/klanten, bibliografie, inhoudelijke controle, enquête.
Inclusieve waarden (Inclusie en diversiteit binnen de BKVT en binnen de vertaalwereld): op lange termijn pariteit binnen de OR, vertrouwenspersoon (psychologische ondersteuning, verzamelen van getuigenissen, link met arbitragecomissie/juridische dienst), vrije keuze om inclusief taalgebruik in eigen naam toe te passen (toegevoegd op vraag van verschillende leden).

Reflectie over de meertalige aanpak

Aangezien de deelnemers aan de vergadering een verschillende moedertaal hebben, kon de werkgroep de beoogde meertalige aanpak behandelen. De deelnemers zijn bereid om zich verder in te lichten bij Nederlands- en Engelstalige militanten om meer kennis op te doen.
Eén lid is bereid om onze Nederlandstalige communicaties te verzorgen, en een ander lid wil de Duitse vertalingen op zich nemen.

Opmerkingen rond de inclusieve waarden binnen de BKVT

Gezien het kleine aantal kandidaten zal het moeilijk worden om binnen de Raad van Bestuur van de BKVT pariteit te bereiken.
Eventuele oplossing: wereldwijd bestaan er verschillende technieken om vrouwen eenvoudiger toegang te laten krijgen tot functies met grotere verantwoordelijkheden en om het glazen plafond te doorbreken: de invoering van quota, aangepaste uurroosters, hybride vergaderingen enz.
Hybride vergaderingen binnen de BKVT blijven op dit moment technisch gezien moeilijk. Wel kunnen alle leden vragen om deel te nemen aan een raad van bestuur, om zo een kijkje achter de schermen te krijgen.
In andere sectoren hebben sommigen tijdens de lockdown al zonder enige problemen en met de beschikbare middelen hybride vergaderingen gevoerd.

Kortetermijnprioriteiten

De werkgroep wenst eerst en vooral op te treden als vertrouwenspersoon en als luisterend oor voor de leden van de BKVT. Aan de hand van publicaties, opleidingen enz. zullen er voorlichtings- en bewustmakingsacties gevoerd worden.

Er zal een groep worden opgericht voor inclusieve revisie, met als doel om de vertalingen door de vrijwilligers van de vertalerspool te reviseren.

Ten slotte starten we een debat over de modaliteiten van inclusief taalgebruik binnen de BKVT. Dit zal na de zomervakantie plaatsvinden, bij voorkeur fysiek zodat iedereen gemakkelijk het woord kan nemen.

De volgende vergadering vindt plaats op 29 april van 14 tot 16 uur.

Wil je graag deelnemen of het volledige verslag lezen ? Aarzel niet om contact op te nemen: