Over de BKVT

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) is een vereniging zonder winstoogmerk die op 16 april 1955 werd opgericht in Brussel. De BKVT zet zich in voor de vertalers en tolken in België en voor de erkenning van de specifieke vaardigheden van deze beroepen. Ze wil de actoren en gebruikers in de vertaalsector sensibiliseren voor het belang van kwaliteit en de verantwoordelijkheid van de vertalers en tolken. Op 23 mei 2006 kreeg de BKVT de titel koninklijke vereniging.

Organen van de BKVT

De algemene vergadering bepaalt het algemene beleid en is het hoogste bestuursorgaan van de vereniging.

De raad van bestuur telt 7 tot 15 leden die voor twee jaar verkozen worden door de algemene vergadering. Het bestuur staat in voor het dagelijks beheer van de vereniging.

De BKVT beschikt over twee instanties om geschillen te beslechten: de arbitrageraad die de geschillen van professionele aard tussen leden of tussen leden en hun klanten oplost, en de raad van toezicht.

De sectorcommissies houden zich bezig met bepaalde domeinen van de vertaal- en tolkwereld of met bepaalde categorieën van leden, van wie ze de belangen verdedigen en voor wie ze geregeld specifieke activiteiten organiseren.

Leden

In 2019 telde de BKVT 543 leden:

  • Vertalers: 449*
  • Tolken: 123*
  • Beëdigd vertalers of tolken: 170
  • Geassocieerde leden: 110
  • Beschermende leden: 8

* Een aantal leden behoort tot beide categorieën.

Hoe wordt u lid van de BKVT?

Activiteiten en diensten

Publicaties

De Taalkundige, driemaandelijks informatief tijdschrift. Meer weten…

Het vademecum van de zelfstandige vertaler: dit werkje probeert een antwoord te geven op vragen die zelfstandige vertalers zich kunnen stellen bij het begin van hun carrière. Het verstrekt nuttige inlichtingen over de opleiding en het beroep van vertaler en verwijst bondig naar administratieve, financiële, juridische en praktische aspecten van het beroep. Meer weten…

Opleidingen en bijeenkomsten

Colloquia en studiedagen die de leden in staat stellen de evolutie van hun beroep te volgen. Thema’s die al aan bod kwamen: de commerciële en financiële aspecten van het beroep, nieuwe nuttige technologieën voor leden, het jubileum 50 jaar BKVT, de toekomstige wet voor beëdigd vertalers, de beroepsethiek, vertalen voor artsen en patiënten, werken in associatie, Interact.J (intensieve cursus gerechtstolken), beste praktijken in revisie, enz. Deze colloquia en studiedagen staan ook open voor niet-leden.

Mini-opleidingen en workshops: deze worden georganiseerd door een lid of genodigde die onderlegd is in een bepaald onderwerp. Het doel bestaat erin de collega’s deelgenoot te maken van zijn kennis en jarenlange ervaring. Thema’s die al aan bod kwamen: vertaalgeheugens, e-mail, OCR en scanner, macro’s, internet, ergonomie, nieuwe spelling, zich verkopen als vertaler, …

Interne communicatie

FastInfo: elektronische verspreidingslijst die alle leden van de BKVT in staat stelt een professionele activiteit aan te kondigen, nuttige informatie te verstrekken of een beroep te doen op collega's om professionele problemen op te lossen. FastInfo geeft ook een groot aantal werkaanbiedingen door. Binnenkort wordt FastInfo vervangen door een tool die moderner en krachtiger is, Yammer.

Informele vergaderingen: bieden de leden de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen, ervaring uit te wisselen en een samenwerkingsnetwerk uit te bouwen.

Informatie over toekomstige activiteiten, zie Activiteiten.
Berichten over doorgevoerde activiteiten, zie Activiteiten en Nieuws.

Voordelen voor leden

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: onze leden hebben de mogelijkheid om tegen gunstvoorwaarden deze verzekering af te sluiten die specifiek aangepast is voor vertalers. Meer weten…

Voordeeltarieven: de leden van de BKVT kunnen via hun lidmaatschap bovendien voordeeltarieven genieten bij groepsaankopen van naslagwerken, woordenboeken, enz.

Meer…

Externe contacten

Contacten met opleidingscentra

De BKVT staat in nauw contact met alle Belgische en buitenlandse instituten die vertalers en tolken opleiden. Studenten van de Belgische instellingen kunnen meedingen naar de prijs voor de beste scriptie die de BKVT om de twee jaar toekent. In samenwerking met de BKVT organiseren deze scholen ook bijscholingscursussen over onderwerpen die onze leden rechtstreeks aanbelangen.

Contacten met de markt en de overheid

De BKVT zet zich in om haar leden en hun beroepen beter bekend te maken bij beroepsverenigingen, bedrijven, ministeries en andere instanties die een beroep doen op de diensten van vertalers en tolken. Daarvoor woont de BKVT regelmatig vergaderingen bij, neemt ze deel aan beurzen en colloquia en verspreidt ze onder haar leden de werkaanbiedingen en mededelingen van internationale organisaties.

Tweemaal per jaar organiseert de BKVT op verzoek van de gerechtelijke instanties examens om de taalkennis van de kandidaten-beëdigd vertalers te controleren. Ze neemt ook deel aan verschillende werkgroepen die zich op de noden van deze vertalers toeleggen. Daarnaast beantwoordt de BKVT regelmatig vragen naar inlichtingen over de verschillende praktische aspecten van het beroep (deontologie, gangbare praktijken, enz.).

Contacten met interprofessionele federaties

De BKVT is aangesloten bij de UNPLIB (Union nationale des professions libérales et intellectuelles) en de FVB (Federatie Vrije Beroepen). Op die manier heeft de BKVT op het politieke toneel recht van spreken voor beslissingen die haar beroepen aangaan. Doordat de UNPLIB een communicatieplatform vormt met de UCM (Union des Classes Moyennes) en de FVB met Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers), krijgen de leden van de BKVT meteen de kans om zich onder meer via de publicaties van deze federaties als pool van vertalers en tolken voor te stellen aan de verenigingen en leden-kmo’s. Nog andere voordelen zijn de rechtstreekse link naar hun website, de talrijke aanbiedingen voor conferenties en andere opleidingen tegen heel gunstige prijzen en de vertegenwoordiging van de BKVT op Europees niveau.

De BKVT zetelt als nationale beroepsvereniging in sectorcommissie 15 (Andere vrije en intellectuele beroepen) van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Dit houdt de nationale erkenning van de BKVT in: het is de enige erkende vereniging in België om de belangen van de vertalers en tolken te verdedigen.

Internationale samenwerking

Sinds 1 januari 1956 is de BKVT lid van de FIT (Fédération Internationale des Traducteurs). De FIT is erkend door de UNESCO en groepeert 107 vertalersverenigingen uit meer dan 60 landen. Meerdere leden van de BKVT maken deel uit van de verschillende commissies binnen de FIT, en van het redactiecomité van Babel, het officiële orgaan van de FIT.

De BKVT onderhoudt nauwe betrekkingen met verschillende vertalers- en tolkenverenigingen van andere landen, onder meer in het kader van het Frans-Duitse netwerk, het Frans-Engelse netwerk en het Frans-Spaanse netwerk.