FAQ

FAQ

Algemene vergadering

Jaarboek van de BKVT

Lidkaarten van de BKVT

Adreswijziging/verandering van woonplaats

Groepsverzekering AXA

Klacht wegens niet-betaling voor een vertaling

Bankgegevens van de Kamer

Hoeveel bedragen de bijdragen?

Juridisch Woordenboek Moors

Lidmaatschap student

Examen beëdigd vertaler

Deactivering van FastInfo

InfoPort

InteractJ-opleiding

Opleiding van LinguaJuris

Wijziging van het profiel in de BKVT-gids

Op zoek naar een vertaler/tolk ... Wat moet ik doen?

Workshops/Opleidingen

Tarieven

Workplace

*****

Algemene vergadering


Hoe kan ik stemmen als ik niet aanwezig ben bij de AV?

Alleen de effectieve leden die op de datum van de algemene vergadering (de 3e zaterdag van maart) hun lidmaatschapsbijdrage betaald hebben, hebben stemrecht tijdens de algemene vergadering.

De leden die niet aan de algemene vergadering kunnen deelnemen, kunnen:

  • ofwel stemmen bij volmacht: hiervoor volstaat het dat zij een effectief lid dat aan de algemene vergadering deelneemt volmacht geven. Dat doen ze door het volmachtformulier in te vullen en ‘goed voor volmacht’ te vermelden. Er wordt aan herinnerd dat geen enkel effectief lid voor meer dan 5 personen als gevolmachtigde mag optreden.
  • - ofwel per brief stemmen: hiervoor volstaat het dat zij hun ingevuld stembiljet onder dubbele omslag naar het secretariaat van de BKVT, Montoyerstraat 24 bus 12, 1000 Brussel sturen.

OPGELET !! Het stembiljet moet ten laatste 2 dagen voor de datum van de AV op het secretariaat aankomen. De buitenste omslag moet duidelijk de naam van de persoon die stemt vermelden. De binnenste omslag moet volledig anoniem zijn en zal pas tijdens de algemene vergadering geopend worden.

 
 
 
 

Kan ik aan de AV deelnemen als ik geen lid ben van de BKVT?

Nee, want de algemene vergadering is voorbehouden voor de leden. Niet-leden kunnen zich inschrijven voor de maaltijd en daaraan deelnemen, maar niet aan de algemene vergadering zelf.

 
 
 
 

Jaarboek van de BKVT


Ik wil het jaarboek van de Kamer ontvangen

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken geeft geen papieren versie van het jaarboek meer uit. Alle inlichtingen met betrekking tot onze effectieve leden worden gratis online ter beschikking gesteld. U kunt de lijst van onze leden raadplegen op het adres http://www.cbti-bkvt.org/nl/directory.

 
 
 
 

Lidkaarten van de BKVT


Ontvang ik als student een lidkaart?

Alleen de effectieve en geassocieerde leden die een jaarlijkse bijdrage betalen aan de BKVT ontvangen een lidkaart. Studenten ontvangen er dus geen.

 
 
 
 

Wanneer ontvang ik mijn lidkaart?

De geplastificeerde lidkaarten worden uitsluitend op verzoek verzonden.

 
 
 
 

Adreswijziging/verandering van woonplaats


Ik ben onlangs verhuisd. Moet ik u mijn nieuwe adres meedelen?

Voor het administratieve beheer wordt aan de leden gevraagd om elke belangrijke wijziging in hun gegevens te melden door middel van een e-mail aan het secretariaat: adreswijziging, wijziging van telefoonnummer, van e-mailadres, van beroepsstatuut, naamswijziging (in geval van huwelijk/scheiding).

 
 
 
 

Groepsverzekering AXA


Ik wil van de groepsverzekering genieten. Wat moet ik doen?

Alleen de effectieve leden van de BKVT kunnen de verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, Beroepsleven en Rechtsbijstand van de Vertalers en Tolken’ afsluiten door het document dat u terugvindt op de website van de Kamer in te vullen en per e-mail terug te sturen naar het secretariaat van de BKVT. Daarna wordt u verzocht het verschuldigde bedrag te betalen op de rekening van de Kamer. Enige tijd later ontvangt u hiervoor een kwitantie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de BKVT: http://www.cbti-bkvt.org/nl/practical-info/insurance.

 
 
 
 

Neemt de maatschappij AXA rechtstreeks contact met ons op om onze intekening op de verzekering te bevestigen?

De administratief bediende van de BKVTbevestigt per e-mail uw intekening op de groepsverzekering van AXA. Het heeft geen zin om contact op te nemen met AXA.

 
 
 
 

Stuurt de BKVT ons een kwitantie van de betaling?

U zult binnen maximaal 3 maanden per e-mail een kwitantie ontvangen.

 
 
 
 

Ik ben bij een andere maatschappij verzekerd, maar ik zou willen intekenen op uw verzekering. Is het de BKVT die contact opneemt met mijn verzekeringsmaatschappij om hen op de hoogte te brengen van de overstap?

Het lid moet zelf contact opnemen met zijn verzekeringsmaatschappij om te melden dat hij zijn overeenkomst wil beëindigen. De BKVT komt hierin niet tussen.

 
 
 
 

Ik heb het verzoek om mijn verzekering te betalen ontvangen, maar het verbaast me dat de dekking geldt vanaf 1 januari, terwijl de kwitantie op 3 maart gedateerd is. Ik verlies dus gewoon 2 maanden dekking?

De persoon verliest in dit geval inderdaad 2 maanden dekking. Dit is een collectieve verzekering, en om technische redenen is het niet mogelijk een betalingssysteem ‘à la carte’ aan te bieden. De Kamer heeft immers meer dan 400 leden.

Een geïnteresseerde persoon kan eventueel wachten tot 1 juli om in te tekenen op de verzekering. Hij/Zij betaalt dan de helft van het bedrag om gedekt te zijn tot 31 december. In dat geval verliest hij/zij niets.

 
 
 
 

Dekt de BA-beroepsverzekering van de BKVT een activiteit met woonplaats buiten België?

Artikel 14 van de BA-beroepsverzekering 010.730.481.775 voorziet met betrekking tot de territoriale uitgestrektheid:
"De waarborgen van de onderhavige polis zijn van toepassing op schadegevallen met betrekking tot feiten voorgevallen eender waar ter wereld voor zover ze voortvloeien uit de verzekerde activiteit wanneer deze gewoonlijk wordt uitgeoefend vanuit de uitbatingszetel in België. Blijven uitgesloten, de vorderingen ingesteld bij de rechtbanken van Canada of de VS en/of ingediend onder het recht van Canada of de VS, of op elk grondgebied dat zich onder de wetgeving van Canada of de VS bevindt."

Als de activiteit in een ander land dan België wordt uitgevoerd, zijn de garanties die voorzien zijn in polis 010.730.481.775 niet van toepassing op deze activiteiten.

 
 
 
 

Klacht wegens niet-betaling voor een vertaling


Wat kan de BKVT doen in geval van niet-betaling van een factuur voor een uitgevoerde opdracht?

Elk lid kan een beroep doen op de arbitrageraad van de BKVT bij een beroepsmatig geschil of geding met andere leden of derden.

Neem hiervoor contact op met mevrouw Agnès Feltkamp, lid van de raad van bestuur van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. Zij is verantwoordelijk voor de handelspraktijken binnen de Kamer.

handelspraktijken@cbti-bkvt.org

 
 
 
 

Bankgegevens van de Kamer


Wat zijn de bankgegevens van de BKVT?

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
IBAN : BE32 3100 4638 6702
BIC : BBRUBEBB
Mededeling: voornaam en familienaam van het lid

 
 
 
 

Hoeveel bedragen de bijdragen?


De bijdragen werden door de algemene vergadering vastgesteld op:

€ 200 voor EFFECTIEVE leden
€ 100 voor GEASSOCIEERDE leden

Voor een aansluiting die wordt aanvaard vanaf 1 juli, betaalt u in één keer het lidgeld

  • voor de rest van het lopende jaar;
  • en voor het volgende jaar.

Alleen de datum van de raad van bestuur tijdens dewelke de aanvraag aanvaard werd, telt!

Voor de goede orde: in de hoedanigheid van geassocieerd lid hebt u recht op de volgende voordelen:

• U maakt deel uit van een vooraanstaande beroepsorganisatie om uw belangen beter te behartigen
• U kunt gebruikmaken van het communicatieplatform tussen leden, waar u uw taalkundige vragen kunt stellen of professioneel advies kunt vragen
• U kunt deelnemen aan opleidingen en workshops (gratis of aan verlaagde prijs)
• U geniet van netwerk- en ontspanningsactiviteiten
• U beschikt over kosteloos eerstelijns juridisch advies
• U krijgt gratis toegang tot het tijdschrift ‘De Taalkundige’ en andere publicaties
• U kunt deelnemen aan taal- en themaspecifieke platformen

In de hoedanigheid van effectief lid hebt u recht op alle bovenvermelde voordelen, plus:

• Vermelding in de gids/zoekmachine van de BKVT (maandelijks bezoeken meer dan 3000 mensen de website)
• Exclusieve toegang tot jobaanbiedingen (‘job offers’)
• Professionele groepsverzekering en juridische bescherming tegen een onklopbaar tarief
• Stemrecht tijdens de algemene vergadering van de vereniging
• Mogelijkheid om lid te worden van de raad van bestuur
• Kwaliteitscertificeringssysteem

 
 
 
 

Ik wil mijn lidmaatschap van de Kamer beëindigen. Wat moet ik doen?

U stuurt best een e-mail naar het secretariaat waarin u, indien mogelijk, de reden waarom u uw lidmaatschap van de BKVT wenst te beëindigen uitlegt (pensioen, verandering van werk, financiële problemen, ...).

Misschien kunt u geassocieerd lid worden?

Hoe meer leden de BKVT heeft, hoe meer gewicht ze in de schaal kan leggen om de rechten en belangen van de vertalers en tolken bij de verschillende instellingen van het land zo goed mogelijk te behartigen.

 
 
 
 

Ik was al effectief lid bij de BKVT en wil opnieuw lid worden van de vereniging.

Stuur gewoon een e-mail naar het secretariaat om te melden dat u opnieuw deel wilt uitmaken van de vereniging. Vergeet niet alle veranderingen die zich in tussentijd voorgedaan hebben (verhuizing, ander telefoonnummer, nieuw e-mailadres, enz.) te vermelden.

 
 
 
 

Kan ik na mijn pensioen lid blijven van de BKVT?

Iedereen die na een loopbaan als vertaler, tolk of een verwant beroep met pensioen gegaan is, die zijn activiteit stopgezet heeft en wiens btw-nummer inactief is, kan GEASSOCIEERD LID worden. Het volstaat om dit aan te vragen bij het secretariaat.

 
 
 
 

Juridisch Woordenboek Moors


Hoe kan ik toegang krijgen tot de onlineversie van het Juridisch Woordenboek Moors?

Hebt u interesse hebt voor deze formule? Volg dan deze procedure:

1) Schrijf het bedrag van 50 euro over op de bankrekening van de BKVT: BE32 3100 4638 6702 Mededeling: Juridisch Woordenboek 20xx - voornaam en familienaam

2) Stuur een e-mail naar het adres secretariat@translators.be om uw persoonlijke toegangscode te ontvangen.

Vervolgens ontvangt u een bewijs van betaling van onze penningmeester voor uw persoonlijke boekhouding.

 
 
 
 

Lidmaatschap student


Tot wanneer kan ik als student genieten van het gratis lidmaatschap bij de BKVT als geassocieerd lid?

In het kader van onze samenwerking met de opleidingsinstituten van het land is de BKVT overeengekomen een gratis lidmaatschap als geassocieerd lid aan te bieden aan alle studenten tot het einde van hun talenstudies.

 
 
 
 

Ik ben student in het laatste jaar van mijn Masteropleiding en ik zou graag stage lopen bij u. Kunt u me helpen een stagemeester vinden?

De BKVT stelt voor dat u geassocieerd lid van de Kamer wordt.

Als student bent u gratis lid tot het einde van uw studies. Zodra u ons het ingevulde toetredingsformulier (dat u vanop de website van de BKVT kunt downloaden), een bewijs van inschrijving voor Master in talen en een kopie van uw identiteitskaart hebt gestuurd, geeft het secretariaat u toegang tot ons nieuwe communicatieplatform Workplace en kunt u uw stageaanvraag op ons forum posten.

 
 
 
 

Examen beëdigd vertaler


Wanneer vinden de volgende examens voor beëdigde vertalers plaats?

Momenteel is alles ‘in wacht gezet’, omdat de wet voor de beëdigde vertalers gewijzigd zal worden, en wij weten op dit moment nog niet of de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken dit taalexamen nog zal kunnen inrichten. Wij wachten dus op een antwoord van de rechtbanken. Momenteel is er nog geen enkele datum vastgelegd.

U kunt een e-mail naar het secretariaat sturen, zodat wij uw gegevens kunnen opslaan in de lijst van personen die interesse hebben voor het examen voor beëdigde vertalers. Zodra de BKVT meer informatie heeft, zal het secretariaat per e-mail elke kandidaat-vertaler op de hoogte brengen van de situatie.

Vermeld volgende gegevens in de e-mail:

  • Uw voornaam (in kleine letters), uw familienaam (in drukletters) en uw volledig adres
  • Een e-mailadres en/of een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken als uw post aan ons zou worden teruggestuurd. Vergeet niet ons te verwittigen als uw adres wijzigt!
  • De gekozen talencombinatie

De examens omvatten één enkele brontaal en één enkele doeltaal. De te kiezen talencombinatie moet een van de drie talen omvatten die in België officieel gebruikt worden in rechtszaken, d.w.z. Nederlands, Frans of Duits.

 
 
 
 

Hoeveel tijd moet ik voorzien om het examen voor beëdigde vertalers af te leggen?

De examens, die voor elke proef drie uur in beslag nemen, omvatten twee schriftelijke vertaalproeven in de talencombinatie die u gekozen hebt: een versieproef (d.w.z. vanuit het Frans, Nederlands of Duits naar uw taal) en een themaproef (d.w.z. vanuit uw taal naar een van de drie officiële talen). U kunt hierbij gebruikmaken van zowel vertalende als verklarende woordenboeken naar keuze, die u zelf moet meebrengen.

Het examen vindt plaats van 11.00 uur tot 14.00 uur en van 14.30 uur tot 17.30 uur.

 
 
 
 

Deactivering van FastInfo


Heb ik nog toegang tot FastInfo? En tot Yammer?

De discussieplatformen FastInfo en Yammer zijn definitief gesloten.

Wij raden u aan u in te schrijven bij Workplace en u ermee vertrouwd te maken, zodat u verbonden blijft met uw collega’s. Ga naar http://translators.facebook.com en maak uw profiel aan met behulp van uw adres bij @translators.be.

 
 
 
 

InfoPort


Is de InfoPort-tolkkoffer beschikbaar op de volgende datum ...?

Gelieve per e-mail contact op te nemen met het secretariaat om de beschikbaarheid van de InfoPort-koffer te kennen.

Gelieve altijd een e-mail naar het secretariaat te sturen om de huur van de koffer te bevestigen.

Ter herinnering: de huurprijs van de koffer bedraagt € 150 voor de eerste dag en € 75 vanaf de tweede dag (dus 50 % vanaf de tweede dag).

Na de huur van de koffer wordt u een factuur gestuurd.

 
 
 
 

InteractJ-opleiding


Waar wordt de volgende InteractJ-opleiding gegeven en hoeveel kost ze?

Momenteel is geen enkele opleiding van dit type voorzien.

Hebt u interesse voor deze opleiding als ze opnieuw georganiseerd zou worden? Stuur een e-mail naar het secretariaat met uw persoonlijke gegevens.

 
 
 
 

Opleiding van LinguaJuris


Ik wil meer informatie ontvangen over de opleiding van LinguaJuris: waar vindt deze opleiding plaats en hoeveel kost ze? Zijn cursussen op afstand ook toegankelijk voor wie niet in België woont?

We voorzien dit jaar geen enkele opleiding van dit type. We noteren uw naam in de lijst van geïnteresseerden in deze opleiding. Als de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken er in de loop van volgend jaar een zou organiseren, neemt het secretariaat via e-mail contact met u op.

Merk op dat er tot op vandaag nog geen enkele cursus op afstand is gegeven voor mensen die niet in België wonen.

U kunt altijd onze website raadplegen om op de hoogte te blijven van de activiteiten die de BKVT in de loop van het jaar organiseert.

 
 
 
 

Wijziging van het profiel in de BKVT-gids


Ik wil mijn werktalen wijzigen in mijn profiel. Hoe doe ik dat?

Elk verzoek om de werktalen te wijzigen moet per e-mail aan het secretariaat worden gericht. Als lid kunt u ze zelf niet aanpassen in uw profiel.

Als u een masterdiploma tolkwerk hebt en u vraagt om opgenomen te worden als vertaler, moet u ons bet bewijs sturen van 3 jaar x 100.000 woorden vertaling in de gevraagde combinaties. Dat kan door middel van facturen, bestelbonnen, een verklaring op eer die tegengetekend is door twee effectieve leden of door uw boekhouder.

Uw verzoek zal dan doorgestuurd worden naar de leden van de toelatingscommissie, die hun beslissing zullen nemen tijdens de volgende raad van bestuur.

 
 
 
 

Kan ik als vertaler 2 doeltalen hebben?

De BKVT kent enkel in uitzonderlijke gevallen van aangetoonde tweetaligheid een tweede A-taal toe. De opleidingsinstituten leiden op om te vertalen en te tolken naar de moedertaal, maar ook naar secundaire talen. Dat wil echter niet per se zeggen dat iemand perfect twee- of drietalig is. Bovendien halen de secundaire talen a priori niet het niveau van de moedertaal. Perfecte tweetaligheid vaststellen is dus geen sinecure, en er bestaat geen volledige lijst van bewijsmiddelen die daartoe erkend zijn door de BKVT. De situatie wordt per geval beoordeeld.

 
 
 
 

Hoe kan ik mijn profiel wijzigen?

De volgende velden zijn nu beschikbaar voor de leden:

Biografie (max. 250 tekens) – dit veld verschijnt op de resultatenpagina, zoals hier getoond. Voorkeur aan Engels maar dat is niet verplicht.
Sociaal netwerk (LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+)
• CV Uploaden/Downloaden

Merk ook op dat leden de velden met specialisaties nu rechtstreeks kunnen bewerken (zonder tussenkomst van ons secretariaat, zoals vroeger).

1) Ga naar
2) Klik op de aanmeldingsknop bovenaan rechts op de welkompagina.
3) Voer uw e-mailadres in (uw professionele e-mailadres, niet dat van @translators.be)
4) Zodra aangemeld klikt u op uw naam in de rechterbovenhoek om toegang te krijgen tot uw profiel.
5) Vul alle relevante velden in, upload een foto (aanbevolen), upload uw cv (optioneel).
6) Sla uw wijzigingen op.

Merk op dat u geen toegang hebt tot de velden ‘Professional infos’. Als u uw werktalen wilt wijzigen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat.

 
 
 
 

Op zoek naar een vertaler/tolk ... Wat moet ik doen?


Surf naar onze website

Klik in de homepage op ‘Op zoek naar een vertaler?

Net daaronder kunt u 5 criteria invullen.

• Vakje ‘Naam’
• Vakje ‘Activiteit’
• Vakje ‘Bron’: de taal waarin de te vertalen tekst is opgesteld
• Vakje ‘Doel’: de taal waarin de originele tekst vertaald moet worden
• Vakje ‘Specialisatie’

Klik op ‘Zoeken’

U krijgt dan de lijst van de vakmensen die aan uw criteria beantwoorden.

Klik op een naam of een foto om alle gegevens van die persoon te raadplegen, evenals zijn vakgebieden. Neem zelf contact op met de vertalers en tolken om te vragen naar hun beschikbaarheid en te informeren naar hun tarieven.

 
 
 
 

Workshops/Opleidingen


Ik heb niet kunnen deelnemen aan een workshop/een opleiding waarvoor ik me had ingeschreven. Kan ik terugbetaling van mijn inschrijvingsgeld krijgen?

Uw verzoek tot terugbetaling moet beoordeeld worden door de raad van bestuur van de Kamer.

Het secretariaat zal uw verzoek doorsturen aan de raad, en u krijgt een antwoord per e-mail zodra de raad van bestuur bijeengekomen is.

 
 
 
 

Tarieven


Kunt u mij informeren over de tarieven die gehanteerd worden voor vertalingen en/of tolkwerk?

Het secretariaat van de BKVT beschikt niet over lijsten met tarieven die wij aan u kunnen doorgeven. Dit is immers bij wet verboden.

Wij raden u aan offertes te vragen bij minstens 3 vertalers.

 
 
 
 

Workplace


Ik schrijf mij niet in bij Workplace, want ik zit niet op Facebook en ik wil me niet abonneren op dat platform ...

Workplace is een toepassing die ontwikkeld werd door Facebook, maar verder is er geen enkel verband met het sociale netwerk Facebook. U hoeft helemaal niet over een Facebookaccount te beschikken om toegang te krijgen tot Workplace. Workplace is een gesloten netwerk, dat alleen toegankelijk is voor de leden van de BKVT. De enige vereiste is dus dat u over een @translators.be-adres beschikt. Al onze leden hebben zo’n adres.

 
 
 
 

Hoe kan ik voorkomen dat mijn mailbox overspoeld wordt door e-mails?

Het is heel goed mogelijk om de e-mail alerts die u ontvangt wanneer een lid een bericht op Workplace post, te deactiveren. Daarvoor volgt u deze procedure:

1- Ga naar de instellingen.

2- Ga dan naar de rubriek ‘Meldingen’ en klik op ‘Bewerken/Wijzigen’ naast de instellingen voor meldingen via e-mail.

3- Kies de optie waarmee u de meldingen met betrekking tot de veiligheidsaspecten kunt beperken.