Skip to content
wait_1000.jpg

Het ontwerp-KB met betrekking tot de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken uitgelegd in 23 vragen

Dit artikel wordt gepubliceerd met de vriendelijke goedkeuring van Lextra Lingua.

Hoe factureren de beëdigd vertalers en tolken voortaan hun werk? Hieronder vindt u een antwoord op die vraag. Een voorlopig antwoord, want voor alle duidelijkheid: het “tarieven-KB” is voorlopig nog een ontwerp. De Raad van State zal er zich nog over uitspreken. Heeft de Raad van State opmerkingen, dan kan de regering het ontwerp aanpassen. Kortom, het is nog niet van kracht. We informeren u zodra het KB in voege treedt.

1. Moet ik in regels/tekens of in woorden factureren?

De vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen en van en naar blindenschrift worden betaald per regel van zestig karakters, tekens inbegrepen.
Onder talen met logogrammen worden volgende talen begrepen: Chinese talen, Japans, Koreaans, de Indische talen. De vertalers die vertalen naar de andere talen worden per woord betaald.

2. Welke tarieven gelden er voor de vertalers?

Voor de vertalingen van en naar talen met logogrammen en van en naar blindenschrift: 0,95 euro per regel.
Bij telling per regel geldt dat elke begonnen regel geldt als een volledige regel.

Voor de andere talen:

  • 0,06 euro per woord voor de vertalingen van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Frans
  • 0,093 euro van en naar de volgende talen: Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans en de Romatalen
  • 0,081 euro per woord voor de vertalingen van en naar de andere talen.

3. Hoeveel mag ik factureren voor een kleine vertaling?

Bij een vordering van minder dan 300 woorden of minder dan 30 regels wordt een minimumvergoeding van 300 woorden of 30 regels toegekend.

4. Wat is een dringende vertaling?

Dringendheid is een vraag van de vorderende overheid die meer dan 2100 woorden per werkdag omvat ten aanzien van de gevraagde datum van aflevering van de vertaling met woorden en meer dan 210 regels per werkdag omvat ten aanzien van een vertaling naar een taal met tekens. In dat geval betaalt men 50 percent extra.

5. Wanneer moet ik een vertaling klaar hebben?

Indien de vordering geen datum vermeldt, geldt de termijn van één maand voor minder dan 30.000 woorden of 3.000 regels en twee maanden indien het meer is. Indien de termijn en het werkvolume niet in overeenstemming zijn, kan de vorderende overheid een specifieke termijn met de vertaler overeenkomen.

6. Word ik beboet als ik mijn vertaling te laat inlever?

Onder te late levering wordt verstaan de aanlevering van de vertaalde tekst na de datum opgenomen in de vordering. Indien geen datum is voorzien in de vordering geldt de termijn van 1 maand voor minder dan 30.000 woorden of 3.000 regels en 2 maanden indien het meer is. Indien de termijn en het werkvolume niet in overeenstemming zijn, kan de vorderende overheid een specifieke termijn overeenkomen met de vertaler.
De factuur wordt verminderd met 20% ingeval van te late levering.

7. De tekst die ik moet vertalen bevat formulieren die meermaals terugkomen. Wat mag ik factureren?

Wanneer wordt gebruik gemaakt van in te vullen formulieren die identiek zijn, tellen enkel de woorden of de regels van het eerste formulier als eerste volwaardige vertaling, terwijl enkel de ingevulde woorden worden verrekend als de identieke basisteksten reeds in geheugen zitten.

8. Mag ik meer aanrekenen bij handgeschreven teksten?

Bij handgeschreven teksten, wordt het tarief met 20 procent verhoogd.

9. Welk prestatietarief mag ik als tolk aanrekenen?

Er geldt een eenheidstarief van 48 euro, btw niet inbegrepen. De prestatie is de reële tijd, vertaald in minuten (schande), die effectief wordt gepresteerd bij het tolken.

10. Welke reistarief mag ik als tolk aanrekenen?

0,5157 euro per kilometer.

11. Hoe moet ik de afstand berekenen?

Als afstand geldt de reële afstand. M.a.w. u mag de afstand van uw verblijfplaats naar de tolkplaats in rekening brengen. De berekening aan de hand van de ‘wettelijke afstand’ geldt niet langer.

12. En de wachttijd?

Indien u moet wachten vooraleer u daadwerkelijk tolkt, wordt de reële wachttijd in minuten vergoed. Voor de wachttijd geldt een tarief van 34 euro per uur. Dat is iets minder dan het eerdere tarief: 34,05 euro per uur.

13. Is het systeem van de eerste prestatie behouden?

Voor de eerste prestatie die geen vol uur bedraagt, mag u een volledig uur factureren. Indien de prestatie- en wachttijd samen minder dan zestig minuten bedragen, zijn beide in het gegarandeerde uur inbegrepen.

14. Stel: ik tolk één uur en ga nadien naar huis. Ik word opnieuw opgeroepen na de middag. Kan ik twee keer een eerste prestatie aanrekenen?

Het KB is niet duidelijk: “Voor de eerste prestatie in de voormiddag of in de namiddag die geen vol uur bedraagt, wordt een bedrag toegekend van een vol uur.”

15. Hoeveel mag ik aanrekenen op een feestdag?

U mag het tarief verdubbelen.

16. Hoeveel mag ik ‘s nachts aanrekenen?

Tussen 22 uur en 6 uur mag u het tarief verdubbelen.

17. Hoeveel mag ik op zaterdag aanrekenen?

Overdag, dat is tussen 6 en 22 uur, mag u het tarief met 50 procent verhogen. Tussen 22 uur en 6 uur mag u het tarief verdubbelen (= nachttarief).

18. Hoeveel mag ik op zondag aanrekenen?

U mag het tarief verdubbelen.

19. Mag ik ook de wachttijd aanpassen ‘s nachts, tijdens het weekeinde of op feestdagen?

Het KB zegt daar niets over.

20. Wat mag ik factureren als ik gevorderd word, maar de opdracht afgezegd wordt?

  • Voor een prestatie die door de vorderende overheid was gepland en geen 24 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie van een vol uur WACHTTIJD toegekend, m.a.w. u mag 34 euro factureren.
  • Voor een prestatie van een volle dag die door de vorderende overheid was gepland en geen 48 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie van drie uur WACHTTIJD toegekend. M.a.w. u mag 3x 34 euro factureren.

21. Moet ik per vertaling factureren of mag ik een overzicht maken?

Het KB zegt letterlijk: “De opmaak van de kostenstaat van de vertalers gebeurt maandelijks.
Als bijlage van de kostenstaat wordt een overzicht gegeven van alle goedgekeurde vertalingen waarvoor een betaling wordt gevraagd.”

Het ontwerp-KB spreekt over “kostenstaat” en niet over “factuur”. Nochtans zijn sinds de invoering van btw verplicht facturen te maken.

22. Moet ik per tolkprestatie factureren of mag ik een overzicht maken?

Het KB zegt letterlijk: “De kostenstaat van de prestaties van de tolken wordt opgemaakt per maand. Om de prestaties inzake strafzaken te bewijzen wordt een prestatiefiche gebruikt waarin chronologisch alle prestaties voor de vorderende overheden inzake gerechtskosten in strafzaken worden opgenomen. Deze fiche wordt toegevoegd als bijlage aan de kostenstaat.”

23. Mag ik de nieuwe tarieven al toepassen?

Nee. Het KB is nog maar een ontwerp. Het is nog niet in werking getreden. De Raad van State moet er zich nog over uitspreken. We melden u zodra het KB van kracht is.