Skip to content
44645030_496615000842005_3974566081497923584_n-min.jpg

Opleiding juridische kennis voor beëdigd vertalers en tolken – Getuigschrift erkend door FOD Justitie

[UPDATE] Deze opleiding wordt niet georganiseerd. We verwijzen u door naar dit artikel voor meer informatie.


Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 30 maart 2018 betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 et in artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, dient elke (reeds gevestigde) beëdigd vertaler en/of tolk een opleiding te volgen zoals omschreven in artikel 4 van voornoemd koninklijk besluit en het bewijs leveren van zijn juridische kennis door te slagen in een evaluatie over alle modules van het nader omschreven opleidingsprogramma.

De Belgische Kamer zal in 2020 een opleiding juridische kennis aanbieden voor beëdigd vertalers en/of tolken die aan alle eisen van dit besluit beantwoordt. Deze opleiding wordt grotendeels als webinar gegeven. De BKVT zal immers eerstdaags als officieel opleidingsorganisator worden erkend. De opleiding van Interact J., die vroeger door LinguaJuris was georganiseerd, wordt momenteel aangepast in functie van de nieuwe normen. Meer details hierover krijgen jullie in 2020. We herinneren eraan dat alle beëdigd vertalers-tolken uiterlijk tegen 30/11/2021 aan alle eisen van deze nieuwe wet zullen moeten voldoen. Na die datum zal elke persoon die voorlopig in het register is ingeschreven, maar geen definitieve inschrijvingsaanvraag met voorlegging van een getuigschrift dat hij/zij geslaagd is in de opleiding indient, van het register worden geschrapt.

Praktische informatie

  • Aanvang van de opleiding: in de loop van 2020
  • Duur van de opleiding: 32 uur (30 uur les [grotendeels als webinar gegeven] en 2 uur test)
  • Kostprijs: ongeveer € 300 voor leden en € 500 voor niet-leden

Voorlopig programma

Aantal
lesuren
Algemeen overzicht van het Belgisch rechtssysteem en van het politiek en administratief stelsel

• Organisatie van de raderen van de Staat en van Justitie in België
• De bronnen van het recht
• De justitiële actoren

6 u
Recht

• Strafprocesrecht
• Burgerlijk procesrecht

6 u
Gerechtskosten en tarifering 1 u
Juridische terminologie 6 u
Deontologie

• Rechten en plichten
• Tolkhouding
• De rol van de vertaler, de tolk en de vertaler-tolk in strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures

3 u
Praktische aspecten

• Tolktechnieken
• Het gebruik van de telefoontapprogramma’s
• De verschillende interventietypes
(politie, onderzoeksrechter, zitting op de rechtbank, kamer van inbeschuldigingstelling…)
• Typologie van de teksten en mondelinge oefeningen: analyse van de processen-verbaal, vonnissen…
• De werking van het nationaal register voor vertalers en tolken

8 u
Test 2 u