Skip to content
2015-03-21AGCBTI2_mini.jpg

Verslag van de Algemene Vergadering van de BKVT van 21 maart 2015

Op zaterdag 21 maart 2015 vond de Algemene Vergadering van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) plaats. Als locatie werd opnieuw het Leopold Hotel in Brussel uitgekozen.

Zoals gebruikelijk passeren de deelnemers bij aankomst langs de secretaris en de penningmeester. Velen hebben al een kop koffie of thee meegepikt, want het belooft niet alleen een drukke maar ook emotioneel geladen dag te worden.

10.00 u. Aanvang van de werken, onder het waakzame oog van Jean-Bernard Quicheron, erevoorzitter van de raad van bestuur. Aftredend voorzitter Ludovic Pierard neemt als eerste het woord. Hij verwelkomt de deelnemers en stelt Valérie Yernault voor, die sinds enkele maanden de secretariaatstaken op zich neemt. Daarna maakt hij een korte balans op van de twee jaar waarin hij aan het hoofd stond van de raad van bestuur van de BKVT. Uit het applaus met de allures van een staande ovatie op het einde van de toespraak blijkt de appreciatie voor wat er in amper 24 maanden gerealiseerd werd. Dat is zeker al van aard om het enthousiasme van de nieuwe leden aan te wakkeren.

Het is grappig om zien hoe het podium vooraan in de zaal te klein blijkt om plaats te bieden voor het grote aantal nieuwe leden (een vijftiental). Er komt geen einde aan de opsomming en tijdens de afroeping maken nog enkele ‘vergeten’ nieuwe leden hun opwachting! De verantwoordelijke voor de toelatingen Patricia Alarcón, die de voorstelling in goede banen leidt, raakt bijna de kluts kwijt.

De ondertekening van de gedragscode door die nieuwe leden toegelaten sinds de AV van 15 maart 2014 wordt onmiddellijk en in sneltempo gevolgd door de aanstelling van drie stemopnemers. Daarna overloopt Bart Mylemans, onze penningmeester, de belangrijke punten van het jaarverslag en bespreekt hij de operationele werking van de Kamer tijdens het afgelopen boekjaar. Hetzelfde gebeurt voor het financieel verslag, met tot besluit de goedkeuring van de kascommissarissen. Zo wordt er decharge verleend aan de penningmeester en de volledige raad van bestuur. In deze eerder ontspannen sfeer rond de essentie van de AV wordt in alle sereniteit de ontwerpbegroting voor het beginnende boekjaar voorgesteld. Die staat in het teken van continuïteit en de vooruitzichten lopen in grote mate gelijk met die van het afgelopen boekjaar. In de zaal gaan de blauwe driehoekjes massaal de hoogte in om de begroting vrijwel unaniem goed te keuren.

Dat de nieuwe raad van bestuur er anders zou uitzien dan het uittredende team was geen verrassing. De leden wisten al dat er alleszins een nieuwe voorzitter verkozen zou worden: na twee jaar gewaardeerde en trouwe dienst trekt Ludovic Pierard zich terug, terwijl Rita Roggen en Guillaume Deneufbourg de handschoen opnemen. Nooit gezien in de geschiedenis van de Kamer! Beide kandidaten verduidelijken elk nogmaals hun actieplan voor de vergadering. Resultaat van het duel: Rita wordt tot voorzitter van de raad van bestuur verkozen, wat evenwel niets afdoet aan de verdienste van Guillaume. Groot applaus voor de nieuwe voorzitter die duidelijk ontroerd is, wat aanstekelijk werkt op het publiek. Uit handen van de nu ex-voorzitter ontvangt ze alle attributen om het bevel over te nemen en neemt ze vastberaden haar nieuwe plaats in.

En dan is het tijd voor een intermezzo in het verkiezingsproces. De eerste speciale genodigde van die dag, een vertegenwoordiger van Ethias, stelt hun BA-verzekering uitgebreid voor. Leden van de BKVT kunnen tegen exclusieve voorkeurtarieven op deze verzekering intekenen. Tijdens het spel van vraag en antwoord komen diverse aspecten van deze nuttige beroepsverzekering aan bod, een dossier dat de raad van bestuur in haar nieuwe configuratie zal moeten opvolgen.

Vlak daarna wordt het tweede deel van het verkiezingsproces ingezet, waarbij de zes kandidaten zich beurtelings voorstellen: Cyrille Ndjitat Tatchou, Ludovic Pierard, Patricia Alarcón, Patrick Rodou, Agnès Feltkamp en Doris Grollmann. Zo kunnen de kiezers zich een idee vormen van hun ambities, die variëren van een opening naar Afrika over de verhoogde zichtbaarheid van de Kamer tot de logica van de continuïteit. Nog vlug de stembiljetten in de urne deponeren en het is tijd om aan tafel te gaan, waar een rijkelijk middagmaal wacht …

13.00 u. Smakelijk! Het aangename getinkel van de messen en vorken tegen de borden … het doet een beetje aan een schoolrefter denken. Terwijl de smaakpapillen verwend worden en met een goed glas wijn erbij kunnen de deelnemers nog wat napraten en bijbabbelen. Een welkome pauze in het drukke programma!

14.00 u. Opnieuw aan het werk. Met hernieuwde kracht trakteert de vergadering de leden van de raad van bestuur op een daverend applaus: iedereen is verkozen, met scores die de aftredende voorzitter ‘stalinistisch’ noemt …

Het is dan ook met een voltallige raad van bestuur dat de vergadering de lidmaatschapsbijdragen voor de effectieve, geassocieerde en steunende leden voor 2016 goedkeurt. Tot dan hebben Isobel Mackie, Danuta Macola en Maja Reimers, de nieuwe kascommissarissen, tot opdracht de werkzaamheden van de penningmeester op te volgen met het oog op de begrotingsdiscipline.

En discipline, dat is precies waar alle leden van de BKVT blijk van zullen moeten geven, onder het waakzame maar welwillende oog van Fabrice Adam, Nicolas Lefevre, Mohamed Oughcha, Rita Roggen en Patrick Rondou die de Raad van Toezicht vormen.

Om in schoonheid te eindigen wordt het woord gegeven aan de tweede speciale genodigde van de dag, Jean-Christophe Troussel, van advocatenkantoor Bird & Bird. Hij geeft een uitstekende en interessante uiteenzetting over het auteursrecht ten beste, waarin de juridische principes toegepast worden op de brontekst, de vertaling als creatief proces en de doeltekst. Ook hier kan de spreker dankzij het spel van vraag en antwoord de taalexperts enkele tips bijbrengen, zodat zij niet alleen inzicht krijgen in het mechanisme van rechtsbijstand voor hun intellectueel werk als co-auteurs, maar ook eventuele onaangename situaties kunnen vermijden.

16.15 u. De dag zit erop. De nieuwe voorzitter van de raad van bestuur verklaart de Algemene Vergadering van 21 maart 2015 voor gesloten. Tot slot volgt nog een welgemeend applaus voor Ludovic Pierard, die enkele geschenken in ontvangst mag nemen voor het uitstekende werk dat hij de voorbije jaren geleverd heeft. De aftredende voorzitter is zichtbaar ontroerd en heeft maar één woord voor zijn collega’s: “Dank u!”

Als kers op de taart kregen alle leden in de loop van de dag de kans om even weg te glippen naar de kamer waar de fotograaf zich geïnstalleerd had en gratis een professionele foto van zichzelf te laten maken. Een nieuwigheid waarvan druk gebruikgemaakt werd!

Afspraak voor de volgende Algemene Vergadering op zaterdag 19 maart 2016!