Toetredingsvoorwaarden

Aansluiting als effectief lid

Om als effectief lid opgenomen te worden, moet de kandidaat tot de voorzitter van de raad van bestuur een aanvraag richten op een door de Kamer daartoe ontworpen formulier, naar behoren ondertekend en vergezeld van een dossier met alle documenten die aantonen dat hij voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • houder zijn van een diploma van master in vertalen of tolken;
 • of het bewijs leveren dat hij het beroep al gedurende 3 jaar op professionele basis uitoefent, namelijk minstens 100.000 woorden per jaar vertalen en/of minstens 50 dagen per jaar tolken.
  Voorbeelden van bewijzen:
  • kopie van facturen
  • verklaringen van klanten
  • verklaring op erewoord, ondertekend door twee effectieve leden van de BKVT
  • andere

Het aanvraagdossier wordt eerst onderzocht door de toelatingscommissie om na te gaan of het volledig is. Vervolgens legt ze de aanvraag voor aan de raad van bestuur, die beslist om de kandidaat al dan niet te aanvaarden.

De aanvrager wordt effectief lid na betaling van het volledige bedrag van het lidmaatschap voor het lopende verenigingsjaar.

Alleen werkelijke leden genieten alle voordelen van de BKVT.

De voordelen vergelijken die worden toegekend aan de effectieve leden en aan de geassocieerde leden

Effectief lid worden

Aansluiting als geassocieerd lid

Als u niet voldoet aan de voorwaarden om werkelijk lid te worden, of als u student, leerkracht, ambtenaar, gepensioneerde, ... bent, is een lidmaatschap als geassocieerd lid misschien wel interessant voor u.

Krachtens artikel 4 van het huishoudelijkreglement van de BKVT, komen in aanmerking om toe te treden als geassocieerd lid:

 1. De stagiairs: personen die de intentie hebben om het beroep van vertaler of tolk op professionele basis uit te oefenen, maar nog niet voldoen aan de criteria van artikel 3 (studenten, beginners, deeltijdse werknemers, etc.). Zodra de stagiair voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, kan hij een aanvraag indienen om effectief lid te worden volgens de procedure beschreven in artikel 3.
 2. De bedienden: personen met een arbeidsovereenkomst als vertaler of tolk.
 3. De aanverwante beroepen: alle andere beroepen uit de sector van de toegepaste taalkunde.De raad van bestuur kan hen verzoeken om zich te verenigen in de vorm van een permanente sectorcommissie, ingesteld door de raad van bestuur (zie art. 29 § 2 van het HR). De interne werkingsregels en de voorwaarden voor het lidmaatschap worden bepaald door de raad van bestuur in overleg met de betrokken commissie. De commissie duidt een verantwoordelijke persoon die als expert deelneemt aan de raad van bestuur als de agenda een punt bevat dat betrekking heeft op de betrokken commissie.
 4. De senioren: alle gepensioneerde personen na een loopbaan als vertaler, als tolk of in een aanverwant beroep die hun activiteiten hebben stopgezet, die geen actief btw-nummer meer hebben en ook geen arbeidsovereenkomst met hetzelfde doel.

Geassocieerde leden hebben geen stemrecht in de algemene vergaderingen en kunnen geen lid worden van de raad van bestuur. Ze krijgen de informatie en de publicaties van de vereniging en hebben toegang tot het deel van de website dat is voorbehouden voor de leden. Ze kunnen aan de algemene vergadering deelnemen met raadgevende stem.

De voordelen vergelijken die worden toegekend aan de effectieve leden en aan de geassocieerde leden

Geassocieerd lid worden

Aansluiting als steunend lid

Alle rechtspersonen (instelling, onderneming, etc.) die professioneel betrokken is bij vertalen en/of tolken in ruime zin, kunnen steunend lid worden.