Skip to content
c.jpg

Steunmaatregelen in het kader van het coronavirus (COVID-19)

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Die steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Welke ondernemingen?

De natuurlijke personen of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

• in ALLE activiteitensectoren
• die financiële hinder ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus en dat ook kunnen aantonen (bv. een daling van de omzet, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een ‘kettingreactie’ met partnerondernemingen …)

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, los van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden hebben.

Welke schulden?

• bedrijfsvoorheffing
• btw
• personenbelasting
• vennootschapsbelasting
• rechtspersonenbelasting

Welke termijn?

• Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

Welke maatregelen?

• afbetalingsplan
• vrijstelling van nalatigheidsinteresten
• kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?

• Naleving van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften
• De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen worden ingetrokken wanneer:

• het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
• er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie …)

Welke stappen?

• Eén aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen, op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht

• [Via dit formulier (DOCX, 33.37 KB)](https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag coronavirus.docx)
• Via e-mail of per brief
• Een enkel aanspreekpunt voor alle maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) dat wordt bepaald in functie van de postcode van uw woonplaats (natuurlijke persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Hoe zoekt u dat centrum op?

  1. Klik hier om onze kantorengids te openen.
  2. Vul bij ‘Filter Gemeente’ uw postcode of gemeente in.
  3. Klik op ‘Zoeken’. U krijgt dan de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en het e-mailadres) dat uw aanvraag zal behandelen.

U ontvangt een antwoord binnen dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.

Hebt u personeel?

Voor wie personeel in dienst heeft, geef ik u graag mee dat de FOD Werkgelegenheid het mogelijk maakt om werkloosheid om economische redenen in te roepen.

In dat geval kan uw sociaal secretariaat u begeleiden bij de procedure die u moet opstarten:

“Werkloosheid om economische redenen voor bedienden

U kunt ook uw bedienden tijdelijk werkloos stellen om economische redenen. U moet dan een erkenningsaanvraag als onderneming in moeilijkheden indienen bij de FOD Werkgelegenheid. Dat kan op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een aanzienlijke daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Die erkenningsaanvraag neemt echter meestal meer dan twee weken in beslag. De RVA aanvaardt daarom nu dat u, tijdens de procedure voor de erkenningsaanvraag, voor uw bedienden werkloosheid wegens overmacht aanvraagt.

U moet bij die aanvraag voor werkloosheid wegens overmacht wel aantonen dat u de procedure voor de erkenning als onderneming in moeilijkheden al hebt opgestart. De RVA aanvaardt ook dat u zich engageert om de procedure op te starten.

Als uw erkenningsaanvraag wordt goedgekeurd, kunt u nadien werkloosheid om economische redenen aanvragen.

Wordt uw erkenningsaanvraag geweigerd? Dan kunt u vanaf de datum van die weigering geen beroep meer doen op werkloosheid wegens overmacht. Tenzij er intussen een echte overmachtssituatie is ontstaan voor uw onderneming.”

Veel strekte in deze moeilijke tijden! Als u meent dat de BKVT u op een of andere manier kan helpen, neem dan gerust contact met ons op. Be safe!

Bronnen: FOD Financiën, Securex