Skip to content
Clarinval-min.jpg

De BKVT ontmoet de minister van Zelfstandigen en KMO’s (verslag)

Bespreking met David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Kmo’s1 (24/02/2021)

Achtergrond

Op 26 januari 2021 nodigde het kabinet van dhr. David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Kmo’s, de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken uit voor een eerste vergadering sinds zijn benoeming. Doel van deze eerste ontmoeting was kennis te nemen van de verwachtingen en bezorgdheden van de professionals werkzaam in de Belgische vertaalsector.

De minister wilde uiteraard meer weten over de moeilijkheden die onze beroepsgroep ondervindt als gevolg van de coronacrisis, maar meer in het algemeen was het ook zijn bedoeling om de dossiers te bespreken die wij als prioritair beschouwen wanneer de bakens worden uitgezet voor de komende jaren van zijn ministerieel mandaat.

De uitnodiging kwam er met name nadat onze vereniging herhaaldelijk contact had gehad met dhr. Denis Ducarme, Clarinvals voorganger, tijdens de eerste lockdown in maart 2020.

Gelet op de gezondheidssituatie moest de delegatie beperkt blijven tot 4 personen. De Raad van Bestuur van de BKVT besliste om een delegatie te sturen die representatief was voor onze beroepsgroep (vertalers, tolken, beëdigd V&T), met een iets grotere vertegenwoordiging van de conferentietolken, die zwaar getroffen worden door de gezondheidsmaatregelen.

De delegatie bestond uit de volgende leden:

  • Guillaume Deneufbourg (vertaler– voorzitter)
  • Sébastien Devogele (conferentietolk – lid van de Raad van Bestuur)
  • Isabelle Fraipont (conferentietolk – secretaris van de Sectorcommissie Tolken)
  • Gilles Plouvier (beëdigd vertaler – secretaris Sectorcommissie Beëdigd Vertalers-Tolken)

De bespreking vond plaats op woensdag 24 februari op het kantoor van de minister, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Ze begon om 9u40 en eindigde om 10u35.

Agendavoorstel van de BKVT

  • Korte voorstelling van de vereniging en de beroepen die wij vertegenwoordigen
  • Specifieke situatie van de conferentietolken (als gevolg van de coronacrisis)
  • Specifieke situatie van de beëdigd vertalers-tolken (die normaal vallen onder de bevoegdheid van de FOD Justitie maar bovenal zelfstandigen zijn)
  • Misbruik van dominante posities en mogelijke collectieve onderhandelingen op Europees niveau door beroepsverenigingen (zie document in de bijlage)
  • Vragen/antwoorden

Inleiding

Guillaume Deneufbourg, voorzitter van de BKVT, stelt eerst de leden van de BKVT-delegatie voor. Hij bedankt de minister voor zijn uitnodiging en wijst op de contacten van maart 2020 met dhr. Denis Ducarme, Clarinvals voorganger. In dit verband deelt hij de minister mee dat de BKVT naar haar mening bij het kabinet een “luisterend oor” krijgt, wat ten zeerste gewaardeerd wordt. De BKVT hoopt die goede verstandhouding op lange termijn te kunnen verderzetten, en de minister gaat hierin mee.

De BKVT wordt kort voorgesteld: oprichting, representativiteit (aantal leden, verschillende beroepen), lidmaatschap van interprofessionele organisaties (Unplib, FVB/Unizo, Hoge Raad voor de Zelfstandigen enz.), onze bestaansreden, onze voornaamste wapenfeiten.

Guillaume Deneufbourg overloopt daarna kort de agenda die onze vereniging vooraf bezorgd had, en stelt aan de minister voor om over te gaan naar het specifieke punt over de situatie van de conferentietolken.

Conferentietolken

Isabelle Fraipont, secretaris van de Sectorcommissie Tolken, neemt het woord om toelichting te geven over het overbruggingsrecht dat conferentietolken al dan niet krijgen. Zij vestigt de aandacht van de minister op het volgende:

– Situatie voor het jaar 2020 (BKVT)

Weigering om het overbruggingsrecht toe te kennen omdat ons beroep niet stilligt en de NACE-code niet gelinkt is aan de evenementensector waar wij grotendeels van afhangen. Wij hebben de aandacht van de minister erop gevestigd dat de vergaderingen/congressen waarop wij ons beroep uitoefenen voornamelijk plaatsvinden in conferentie- of seminariecentra, hotels enz., zodat het gerechtvaardigd is dat wij dezelfde steun krijgen als deze sector, waarvan wij rechtstreeks afhangen. Wij geven ook aan dat deze weigering niet uniform werd toegepast: sommige tolken die bleven aandringen, hebben uiteindelijk toch steun gekregen. In dit verband klagen wij aan dat bepaalde sociale verzekeringsfondsen het overbruggingsrecht “à la tête du client” toepassen, waarbij er “twee maten, twee gewichten” gehanteerd worden. Hier moet volgens ons zo snel mogelijk iets aan gedaan worden. Dat is onze voornaamste eis.

– Antwoord van minister Clarinval:

De minister meent dat de bepalingen ter zake wellicht verkeerd geïnterpreteerd werden door de sociale verzekeringsfondsen, en dat de link tussen onze activiteiten en de evenementensector (die inderdaad stilligt) moet worden aangetoond. Hij verduidelijkt bovendien dat de rechten voor de maand oktober, november en december 2020 nog steeds verkregen kunnen worden (hiervoor geldt een termijn van 6 maanden).

Zo stelt hij voor om facturen van 2019 bij te voegen die de conferentiecentra/hotels/seminarielocaties vermelden waar onze prestatie werd uitgevoerd, om de link tussen de evenementensector en ons beroep aan te tonen. Wij hebben de aandacht van de minister er echter op gevestigd dat in de meeste gevallen tolkbureaus als bemiddelaar optreden en dat onze facturen niet noodzakelijk rechtstreeks gericht waren aan de hotels/conferentiecentra.

Voor de drie laatste maanden van 2020, dus oktober, november en december, stelt de minister voor om de openstaande dossiers te bekijken en persoonlijk contact op te nemen met het RSVZ om de situatie van tolken die voor die periode geen financiële steun gekregen hebben te regulariseren, en zo een einde te maken aan de “twee maten, twee gewichten” die op het terrein gehanteerd worden.

– Situatie voor het jaar 2021:
Op onze vraag over de te ondernemen stappen antwoordde minister Clarinval dat voor 2021 een attest opgesteld door een boekhouder ter bevestiging van een omzetdaling van 40% tegenover 2019 voldoende zou moeten zijn om het overbruggingsrecht te krijgen, en dit voor ALLE zelfstandigen. Hij benadrukt dat dit attest betrekking moet hebben op 2019 en dus niet op 2020, dat niet als betrouwbare referentie kan dienen omdat de eerste effecten van de crisis in dat jaar al voelbaar werden.

Mevr. Nathalie Jouant, raadgeefster van de minister, zal ons via mail een samenvatting bezorgen van de maatregelen, die we mogen verspreiden onder de leden.

Acties die de BKVT/Sectorcommissie Tolken moet ondernemen:

a) De dossiers bezorgen van de tolken die geen overbruggingsrecht gekregen hebben voor de periode oktober/november/december 2020, met bewijsstukken. De SCT zal hierover een mededeling uitsturen.

b) De bepalingen voor 2021 (namelijk een boekhoudkundig document dat een omzetdaling van 40% bevestigt tegenover het referentiejaar 2019) bekendmaken bij de leden en andere belanghebbenden.

Beëdigd vertalers-tolken

Gilles Plouvier, secretaris van de Sectorcommissie Beëdigd Vertalers-Tolken (BVT) neemt daarna het woord om de situatie toe te lichten van de beroepsbeoefenaars die hij vertegenwoordigt.

Vooraf geeft hij aan dat de BVT in theorie weliswaar onder de bevoegdheid van de FOD Justitie vallen, maar dat zij eerst en vooral zelfstandigen zijn, zodat “de minister ook hen moet helpen”. David Clarinval bevestigt dat.

Na een korte historiek van het werk van de BKVT, dat geleid heeft tot de oprichting van het nationaal register, wijst Gilles Plouvier de minister op de huidige schamele tarieven en de al even schamele indexering. Hij haalt ook de lopende tariefonderhandelingen met het DGRO aan en de moeilijkheden die de drie verenigingen ondervinden om met hun eisen, die iedereen nochtans legitiem vindt, gehoor te krijgen.

Gilles Plouvier vermeldt ook de omslachtige procedures waardoor de BVT beduidend minder efficiënt kunnen werken, zowel wat legalisatie als taxatie betreft.

Minister Clarinval geeft toe dat hij niet op de hoogte was van deze situatie en begrijpt de ontreddering van de BVT. Hij belooft actie te zullen ondernemen binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, met name door een brief te sturen naar dhr. Vincent Van Quickenborne, de minister van Justitie.

Er wordt overeengekomen dat documenten die een overzicht geven van de situatie, zullen worden bezorgd aan mevr. Nathalie Jouant zodat zij hiermee verder kan.

Misbruik van dominante posities & collectieve onderhandelingen

Guillaume Deneufbourg neemt opnieuw het woord om het dossier toe te lichten rond misbruik van dominante posities en collectieve onderhandelingen, waarvoor de FOD volgens de BKVT een langetermijnstrategie kan uitwerken in overeenstemming met de tweede doelstelling van de vergadering van vandaag.

Hij deelt de minister mee dat de BKVT te kampen heeft met problemen door opdrachtgevers die als gevolg van herhaalde fusies steeds groter worden en hun dominante positie misbruiken, iets waar ook onze sector niet aan ontsnapt. Hij haalt met name het voorbeeld aan van grote bureaus die recent tolkopdrachten aangeboden hebben voor eenzijdig opgelegde (bodem)tarieven, en de geleidelijke, constante verslechtering van de arbeidsomstandigheden van zelfstandige vertalers en tolken.

Sébastien Devogele geeft wat meer toelichting over de situatie en wijst de minister erop dat de BKVT via haar juriste een studie heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheid voor een beroepsorganisatie zoals de BKVT om onderhandelingen aan te knopen met grote opdrachtgevers in de vertaal- en tolkwereld. De minister bevestigt dat hij het door de BKVT in dit verband bezorgde document ontvangen heeft.

De minister antwoordt dat het probleem met misbruik van dominante posities een van zijn stokpaardjes is en dat hij hier zeer gevoelig voor is. Hij vermeldt een toezichts-/monitoringcel die binnen zijn kabinet actief is en vraagt de BKVT nadrukkelijk om een dossier te bezorgen ter evaluatie, wat de delegatie belooft te doen.

In naam van de hele BKVT-delegatie bedankt Guillaume Deneufbourg minister Clarinval voor zijn beschikbaarheid en aandacht. Aan het einde van de bespreking wordt een groepsfoto genomen.

1Volledige titel: minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing