Skip to content
Justice_dossier-min.jpg

De BKVT zet de onderhandelingen met de FOD Justitie voort in overleg met de andere verenigingen

In oktober jongstleden richtte de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken de Sectorcommissie ‘Beëdigd Vertalers-Tolken’ op om de belangen van deze specifieke beroepstak te behartigen. Bijkomende informatie daarover vindt u in dit artikel.

De leden en meer bepaald voorzitter Bart Mylemans concentreren zich sindsdien op de voornaamste doelstelling van deze commissie: de tariefonderhandelingen met het Directoraat-generaal van de Rechterlijke Organisatie.

De vertegenwoordigers van de BKVT werken hiervoor eensgezind samen met vier andere verenigingen (Lextra Lingua, BBVT, de feitelijke vereniging Gerechtsvertalers en tolken in België en de feitelijke vereniging Beëdigd vertalers en tolken), om een strategie uit te werken en een voorstel te formuleren voor rechtvaardige en marktconforme tarieven.

Een van de voornaamste discussiepunten is een evenwichtig tarief voor de verschillende talencombinaties op basis van een vergelijkende weging van het gemiddeld aantal woorden. Concreet betekent dit dat voor een taal die minder woorden gebruikt, een hoger tarief moet gelden, zodat niemand in de kou blijft staan. Het resultaat van die inspanningen mondde uit in een unaniem voorstel dat begin deze maand werd overgemaakt aan de FOD Justitie.

Op dringend verzoek van het Directoraat-generaal van de Rechterlijke Organisatie hebben we voor de beëdigd vertalers en tolken ook ons standpunt meegedeeld in verband met het ‘voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake Justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19’.

Dit heeft voornamelijk betrekking op de eedaflegging op basis van een schriftelijke verklaring, de opheldering met betrekking tot legalisaties (voor België en het buitenland) en de verlenging van de termijn voor de oprichting van het nationale register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken wegens de COVID-19-crisis, die meer bepaald een impact heeft op de vereiste opleidingen voor de opname in dit register.

Als gevolg hiervan heeft de sectorcommissie wil de opleidingen van de BKVT nieuw leven inblazen en contact opgenomen met de dienst die deze opleidingen accrediteert.

Wij houden u op de hoogte over het verloop van onze werkzaamheden.