Skip to content
44645030_496615000842005_3974566081497923584_n-min.jpg

De BKVT ziet af van “haar” juridische opleiding voor beëdigd vertalers-tolken (BVT)

Zoals jullie weten, dient elke (reeds gevestigde) beëdigd vertaler en/of tolk een opleiding te volgen zoals omschreven in artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 maart 2018 betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het bewijs leveren van zijn juridische kennis door te slagen in een evaluatie over alle modules van het nader omschreven opleidingsprogramma.

Verschillende Belgische universiteiten bieden al enige tijd een opleiding juridische kennis aan die beantwoordt aan de vereisten van dit koninklijk besluit, en daar zijn we blij om. Verschillende leden hebben deze opleidingen al gevolgd en waren er naar eigen zeggen erg tevreden over.

Jullie weten ook dat de Belgische Kamer, toen het koninklijk besluit nog in zijn ontwerpfase was, besloten had om ook een opleiding aan te bieden, die ze van plan was grotendeels onder de vorm van webinars te geven. De bedoeling van dit initiatief was niet om onze partners uit de academische wereld concurrentie aan te doen, maar wel om een alternatief te bieden voor professionals die er erg ongerust over waren dat ze de wettelijk vereiste juridische opleiding niet konden volgen door praktische moeilijkheden als werkende professional. Het is immers niet vanzelfsprekend en zelfs onmogelijk voor gevestigde professionals die soms ver van universitaire centra wonen, in gemeenten met een schaars openbaarvervoersaanbod, om zich ‘s avonds of in het weekend vrij te maken om “terug op de schoolbanken te gaan zitten”. Denken we maar aan vertalers die in de provincie Luxemburg wonen… Om het voor alle professionals mogelijk te maken om de door de wet vereiste opleiding te volgen, had de BKVT dan ook voor deze “langeafstandsformule” geopteerd.

Na meerdere maanden nadenken moeten we echter toegeven dat het voor ons moeilijk is om een dergelijke opleiding te organiseren, om verschillende redenen. Eerst en vooral omdat wij nog altijd vrijwilligers zijn en de BKVT niet genoeg middelen heeft voor een project van dergelijke omvang. Verder ook omdat heel wat van de lesgevers aan wie wij hiervoor dachten intussen al aangeworven werden door de universiteiten, en die laatste er niet altijd even enthousiast over waren dat ze hun medewerkers zouden moeten delen, wat we kunnen begrijpen. Verschillende van deze lesgevers hebben ons samenwerkingsvoorstel dan ook geweigerd omdat zij verbonden zijn aan een universitaire faculteit.

De BKVT heeft dus besloten om haar opleiding juridische kennis niet te laten doorgaan en professionals die dat wensen door te verwijzen naar de opleidingsinstituten erkend door de FOD Justitie. We zullen de gegevens van de betrokken instituten binnenkort op onze website zetten.

In een brief aan de universiteiten hebben we de nadruk gelegd op de moeilijkheden die werkende professionals ondervinden, en de opleidingsinstituten met de nodige (technische en financiële) middelen aangemoedigd om een opleiding op afstand te overwegen, zodat BVT deze voor hen essentiële opleiding kunnen volgen. We hebben verduidelijkt dat deze webinars ook de enige oplossing zijn voor BVT die in het buitenland wonen en de eed willen afleggen in België (wat wettelijk mogelijk is).

Jullie mogen er zeker van zijn dat de BKVT alles in het werk gesteld had om dit project tot een goed einde te brengen, maar hoe goed onze bedoelingen ook waren, we moeten kunnen toegeven dat we deze opleiding niet zullen kunnen organiseren.

Weet dat jullie altijd terecht kunnen bij de BKVT voor alle informatie over de juridische opleiding en andere onderdelen van het grote hoofdstuk “beëdigd vertalers-tolken”.