Skip to content
6116341330_f586308cbd_o.jpg

Juridisch advies: betalingsachterstand

Hieronder vindt u een kort advies over de wet op de betalingsachterstand. Het is nuttig om te weten wat uw rechten zijn als u uw algemene voorwaarden opstelt, of als een ingebrekestelling naar een klant moet sturen.

Voor wie geen tijd heeft om alles te lezen, in een notendop:

Is deze wet van toepassing op ons?

Ja, als u diensten levert tegen een vergoeding aan een andere professioneel of een aanbestedende overheid, is deze wet van toepassing. Deze wet is niet van toepassing op uw transacties met consumenten. Of u nu werkt als eenmanszaak, in een bvba of een nv speelt geen rol.  

Wat is er van belang voor ons?

  • Betalingstermijn: indien met uw klant niets anders werd afgesproken, is de betalingstermijn van uw facturen 30 dagen.
  • Bij niet-betaling binnen deze termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 8% (1e kwartaal 2013).
  • Bij niet-betaling heeft u ook recht op een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten.

En nu voor wie meer tijd heeft:
De wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties is gebaseerd op de Europese richtlijn (2000/35/EG)

Wat is het toepassingsgebied van deze wet?

Deze wet is van toepassing op betalingen tot vergoeding van handelstransacties. Deze wet is dus niet van toepassing op transacties met consumenten.
Deze wet is ook niet van toepassing op insolventieprocedures en faillissementen.

Vallen onze beroepsactiviteiten daar dan wel onder? Wij zijn toch geen handelaars?

Ja. De Europese richtlijn (waarvan de Belgische wet de omzetting is) hanteert een eigen definitie van de termen “onderneming” en “handelstransactie” en stelt duidelijk dat vrije beroepen onder deze richtlijn vallen, wat niet verhindert dat lidstaten op nationaal niveau ons ook als ‘ondernemingen of handelaars’ moeten behandelen voor doeleinden buiten deze richtlijn.

Waarom is deze richtlijn er gekomen?

Door de lage interest en traag lopende invorderingsprocedures was het voor schuldenaars financieel aantrekkelijk om zo laat mogelijk te betalen. Deze wetgeving verhoogt de interest gevoelig in het voordeel van de schuldeiser. Ook een redelijke vergoeding van de invorderingskosten wordt voorzien. Schuldenaars zullen twee keer nadenken voor ze laattijdig betalen hanteren als financiële “strategie”.

Wat is een handelstransactie?

Een handelstransactie is een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden of aanbestedende diensten die leidt tot het leveren van goederen en het verrichten van diensten tegen vergoeding.

Wat is een onderneming?

Elke organisatie die handelt in het kader van haar zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit, ook wanneer deze door slechts één persoon wordt uitgeoefend.
Als vertalers, al dan niet geïncorporeerd in een rechtspersoon (bvba of nv) vallen wij daar dus onder met onze activiteiten maar enkel voor onze diensten aan niet-consumenten. Ook uw transacties met overheden vallen daar onder, al dan niet via openbare aanbesteding.

Wat schrijft de wet dan juist voor?

De termijn voor betaling

Indien de partijen niet anders zijn overeengekomen, dient elke betaling tot vergoeding van een handelstransactie te gebeuren binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die:

  1. Van de ontvangst door de schuldenaar van de factuur of een ander verzoek tot betaling
  2. Van de ontvangst van de diensten, als de datum van 1. niet duidelijk kan worden vastgesteld
  3. Van de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de diensten met de overeenkomst, indien de wet of de overeenkomst in een dergelijke procedure voorziet.

De interest

Als de schuldenaar deze termijn laat voorbijgaan, dan heeft de schuldeiser van rechtswege en zonder ingebrekestelling (dus: zonder dat u daar iets voor moet doen) recht op interest op het uitstaande bedrag ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Voor het eerste kwartaal van 2013 is dat 8% (http://treasury.fgov.be/rente_nl.htm)

Als u dus minnelijk wenst in te vorderen via een deurwaarder, dan mag u die interest daar meteen bijtellen.

De vergoeding van de invorderingskosten

Als de schuldenaar niet betaalt binnen de termijn, heeft de schuldeiser ook recht op een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten. Voor alle duidelijkheid: dit is onverminderd uw recht op vergoeding van de gerechtskosten!

Deze kosten moeten transparant zijn en in verhouding staan tot de schuld.  Dit kan bijvoorbeeld zijn, de kosten van de deurwaarder voor een minnelijke invordering, niet de gerechtelijke invordering. Daar heeft u ook recht op, maar niet op basis van deze wet.

Matigingsrecht van de rechter

De rechter kan, op verzoek van de schuldeiser, kennelijk onbillijke bedingen herzien. Hierbij wordt rekening gehouden met alle omstandigheden, ook met de gewoonten in de sector. Voor alle duidelijkheid: dit artikel verleent rechten aan de schuldeiser, niet aan de schuldenaar.