Skip to content
4621636297_36281fcdb9_z.jpg

Juridisch advies: de betalingsachterstand in de praktijk

Juridisich advies van Karine Roobrouck in samenwerking met Moore Stephens (Tax and Legal).

I. Forfaitaire schadevergoeding en nalatigheidsinteresten – BTW regime

Wanneer de betalingsachterstand 30 dagen overschrijdt mag er volgens de wet op de betalingsachterstand een nalatigheidsinterest worden aangerekend van 8 % meer dan de rente van de Europese Centrale Bank en daarbovenop een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend die minimaal 40 euro bedraagt indien niets wordt bedongen.

A. Moet u btw aanrekenen over de nalatigheidsinteresten?

Neen, de nalatigheidsinteresten behoren niet tot de maatstaf van heffing voor de btw. In artikel 28, 3° van het BTW – Wetboek worden nalatigheidsinteresten uitdrukkelijk uitgesloten uit de maatstaf van heffing.

B. Moet u btw aanrekenen over de schadevergoeding?

Ook schadevergoedingen behoren niet tot de maatstaf van heffing waarover btw moet worden geheven (H.v.J. dd. 18.07.2007; PV 72 dd. 08.11.2007; Cass., 4 februari 1983, R.W., 1983-84, 29-30).

Een schadevergoeding is voor de btw elke betaling die zijn oorzaak vindt in het herstel van een fout die aan de klant of opdrachtgever te wijten is.

C. Via welk document moeten de nalatigheidsinteresten en schadevergoedingen worden aangerekend?

Uw oorspronkelijke factuur dient niet te worden gecrediteerd indien u enkel de nalatigheidsinteresten en de schadevergoeding nog dient aan te rekenen. Omdat er op beide geen btw dient te worden aangerekend, moet er ook geen factuur voor worden uitgereikt, maar volstaat een debetnota of een verzoek tot betaling.

D. De nalatigheidsinteresten berekenen:

In artikel 5 van de Wet ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties staat dat “indien de schuldeiser zijn contractuele en wettelijke verplichtingen heeft vervuld en het verschuldigde bedrag niet op tijd heeft ontvangen, hij vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht heeft op betaling van een interest, …”

In artikel 2, 6° van dezelfde wet wordt “het verschuldigd bedrag” gedefinieerd als de hoofdsom die binnen de contractuele of wettelijke betalingstermijn had moeten voldaan, inclusief toepasselijke belastingen, rechten, heffingen of kosten als vermeld in de factuur of in een gelijkwaardig verzoek tot betaling.

Uit de samenlezing van beide artikels kan worden afgeleid dat het niet- betaalde bedrag inclusief btw dient te worden beschouwd als basis waarop de nalatigheidsinteresten worden berekend.

II. Forfaitaire schadevergoeding en nalatigheidsinteresten – Hoe boek je dat?

A. De boeking van de nalatigheidsinteresten:

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft bepaald dat nalatigheidsinteresten pas worden geboekt moeten worden op het moment dat ze schriftelijk worden opgeëist (via een debetnota) (CBN 137/7 Bull. C.B.N., nr. 22, juni 1988, blz. 14-15.). Deze kunnen worden geboekt onder de rekening 756 – 759 “Diverse financiële opbrengsten”.

De Commissie voor Boekhoudkundige normen geeft hier geen bijkomende richtlijnen over de boeking.

B. De boeking van de schadevergoeding

De schadevergoeding die men int dient onder de “Andere bedrijfsopbrengsten” te worden geboekt, rekeningen 743 – 749 van het rekeningstelsel.

Disclaimer: dit is eerstelijnsadvies op basis van beperkte dossierkennis en geen concreet juridisch advies in het kader van een procedure. Wij raden aan om voor de concrete uitwerking in de voorliggende feitelijke situatie verder uw persoonlijke adviseur(s) te raadplegen.