Skip to content
alejandroescamilla-book.jpg

Minister Turtelboom zwijgt in alle talen

De gerechtsvertalers en -tolken zelf worden niet gehoord en voelen zich in de steek gelaten door de minister van Justitie!

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) is zeer verontrust omdat de “spelers op het terrein” werden geweerd uit de werkgroep die door de minister van Justitie werd opgericht om het statuut van de beëdigd vertalers en tolken uit te werken.

Ter herinnering: België moet uiterlijk op 27 oktober 2013 voldoen aan de Europese richtlijn 2010/64/EU van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafzaken.

Er bestaan allang wetsvoorstellen en –ontwerpen die doeltreffend beantwoorden aan de eisen van de richtlijn. Ze hebben zelfs een lange geschiedenis.

Al in april 2003 had minister van Justitie Verwilghen het voorontwerp van een wet ‘houdende het statuut van beëdigd vertalers en tolken’ voorbereid en in juli 2006 diende mevrouw Onkelinx, de toenmalige minister van Justitie, haar wetsontwerp ‘houdende de aanwijzingsvoorwaarden voor de beëdigd vertalers en tolken’ in. Vervroegde verkiezingen deden alles teniet.

Er liggen al enige tijd vijf doeltreffende wetsvoorstellen in de Kamer en in de Senaat gereed. En nu heeft ook de minister van Justitie op het laatste nippertje een voorontwerp van wet voorbereid. Die tekst wordt momenteel in het licht van het advies van het College van procureurs-generaal besproken. Na goedkeuring door de Ministerraad en advies van de Raad van State zal ook deze tekst in het Parlement worden ingediend.

Het antwoord op een parlementaire vraag van mevr. Sonja Becq (CD&V) op 17 juli jl. bevat bitter weinig concrete informatie. De gerechtstolken en –vertalers werden bij dit voorontwerp niet betrokken. Werden ze opzettelijk genegeerd?

Het opzijschuiven van de BKVT verbaast ons des te meer omdat (i) zij aan de basis ligt van alle parlementaire initiatieven, (ii) zij diegene is die al bijna 60 jaar deelneemt aan alle internationale en nationale colloquia, studies, werkgroepen, enz. in dat verband (iii) zij een gerespecteerd en geraadpleegd lid is van de besturen van de Internationale Federatie van Vertalers en (iv) zij bovendien de auteur is van de sneuveltekst waarop de huidige vijf wetsvoorstellen zijn gebaseerd.

Moet men zich geen zorgen maken over de werking van een democratie wanneer de toezichthoudend Minister weigert de nationale beroepsvereniging, die zich sedert bijna 60 jaar met kennis van zaken bezighoudt met de kwestie, actief erbij te betrekken?

Het is totaal onaanvaardbaar dat een zo belangrijk dossier wordt behandeld zonder de spelers op het terrein te raadplegen. Men kan moeilijk de deskundigheid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken in de wind slaan.

De minister van Justitie getuigt van een totaal gebrek aan respect voor ons beroep.

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en officieel in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO vertegenwoordigt. Zij heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaling of tolkwerk, te groeperen, om hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen.

Contactpersoon

Doris GROLLMANN (lid van de raad van bestuur): 02/3069545 ou