Skip to content
12105797654_04ac3fc326_o.jpg

Ontwerp van KB tot aanpassing van de gerechtskosten

Minister Turtelboom loopt de spuigaten uit

De beëdigd vertalers en tolken zijn onthutst over het ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van de gerechtskosten.

Op 5 juli 2013 heeft de ministerraad op initiatief
van minister van Justitie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd dat de gerechtskosten voor een aantal opdrachten aanpast.
Het gaat om een tussenstap naar een nieuwe reglementering van de
gerechtskosten.

Er zijn een aantal algemene aanpassingen van het
tariefschema: zo wordt onder andere het nachttarief beperkt voor de
periode van 24 uur (middernacht) tot 8 uur, het uitzonderlijke tarief
tijdens de nacht, weekeinden en op feestdagen gereduceerd van 200% naar
150%, de jaarlijkse indexering vervangen door een mogelijke
tweejaarlijkse aanpassing en het tarief voor vertalers en tolken
verlaagd. Het ontwerp ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Nu al zijn de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken in de laagste
categorieën vernederend laag, voor de schriftelijke vertalingen
Nederlands – Frans voor een land als België zelfs meer dan beschamend
(gemiddelde uurloon minder dan 10 EUR bruto) – en hebben politie en
rechtbanken in het algemeen en zeker ‘s nachts grote moeilijkheden om
tolken te vinden. We vragen ons af hoe het kan dat in Duitsland het
minimumereloon voor tolken zopas van 55 EUR/uur naar 70 EUR werd
opgetrokken en voor vertalers per begonnen regel van 1,25 EUR naar 1,55
EUR en de Belgische ministers menen dat de al meer dan onvoldoende
tarieven nog omlaag moeten? En we hebben het hier wel degelijk over
brutotarieven!

De laatste verhoging van de tarieven in België vond plaats in 1994 (20 jaar geleden)!

Hoe kan het dat voor de nu al zwaksten de indexering wordt vervangen door een mogelijke tweejaarlijkse aanpassing?

De Europese richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en
vertaling in strafprocedures bepaalt: “De lidstaten nemen concrete
maatregelen om ervoor te zorgen dat de verstrekte vertolking en
vertaling voldoen aan de kwaliteitsvereisten”. We vragen ons af hoe dat
mogelijk zal zijn, wanneer het nu al, gezien de lage tarieven, moeilijk
is om gekwalificeerde collega’s als beëdigd vertalers en tolken aan te
trekken. Bovendien heeft België gestemd vóór deze richtlijn, die
stipuleert dat de kosten worden gedragen door de nationale overheid en
niet door de vertalers en tolken.

Zeker, de regering moet besparen,
en justitie heeft sinds jaren al geen geld meer om gerechtstolken,
-vertalers en –deskundigen stipt te betalen. De Belgische Kamer van
Vertalers en Tolken (BKVT) heeft er al meerdere keren op gewezen dat een
hoop geld voor zinloze vertalingen verkwist wordt en haar medewerking
aangeboden om deze teksten te identificeren. De BKVT is zelf voorstander
van één gelijk tarief voor alle talen: gelijk loon voor gelijk werk.

De BKVT heeft al vele keren contact gezocht met de minister, maar hoewel
men zou menen dat in een democratie burgers recht zouden hebben op een
antwoord, worden we, ten minste door de minister van Justitie, straal
genegeerd.

De wrevel onder de gerechtstolken en -vertalers was al groot, maar nu gaat mevrouw Turtelboom echt te ver.