Skip to content
download.jpg

De BKVT verlaat Eulita: toelichtingen

Beste leden,

Op 14 juni 2014 heeft onze raad van bestuur tijdens zijn vergadering beslist om niet langer lid te zijn van de vereniging Eulita, waarvan de kamer sinds de oprichting in 2009 lid was.

Zoals we bij onze aansluiting al aankaartten, was de BKVT, niettegenstaande dit lidmaatschap, toen al van oordeel dat de nieuwe organisatie de positie van FIT Europe, de Europese afdeling van FIT World, in het gedrang bracht. In plaats van de krachten te versnipperen, had men beter, althans volgens ons, de Europese tak van de afdeling «beëdigd vertalers en tolken» van de FIT versterkt door haar de bevoegdheid te verlenen om voor de vertalers en tolken op te treden ten overstaan van de Europese autoriteiten.

In 2009 baarde de beperkte vertegenwoordiging van beroepsverenigingen binnen de kring van stichtende leden ons al zorgen: niet minder dan zeven van de stichtende leden maakten deel uit van een of ander academisch korps (hoger instituut of universiteit), Maar liefst drie ervan kwamen van de Lessius Hogeschool Antwerpen. Onder de stichtende leden waren er amper drie vertegenwoordigers van een beroepsvereniging. De statuten van Eulita wekten bij ons ook terecht de vrees op dat de opleidingsinstituten het beroep helemaal zouden beheersen, met de amper verhulde bedoeling zoveel mogelijk Europese subsidies binnen te halen om onderzoek te financieren.

Tevens leek het ons ethisch totaal onaanvaardbaar dat deze vereniging, die toch een concurrent was van de FIT, net een vroeger lid van de Raad van de FIT onder haar medeoprichters telde.

Toch besloten we in 2009, ondanks onze reserves en vrees, om aan te sluiten bij Eulita. Het was onze bedoeling om een discussie op gang te brengen en te trachten een oplossing te vinden voor de elementen die ons niet gepast leken. We koesterden dus in zekere zin de hoop hen te kunnen overtuigen om een andere koers te varen.

Dat bleek echter ijdele hoop. Zoals gevreesd konden we niet anders dan vaststellen dat Eulita zich vooral als de enige gesprekspartner wou positioneren en dus zowel de FIT als de nationale verenigingen buiten spel wou zetten in alle gesprekken met de Europese en nationale overheden… met de bedoeling haar visie door te drukken en een aantal van haar leden te begunstigen.

Zo verklaarde Erik Hertog, hoogleraar aan de Lessius Hogeschool en medeoprichter van Eulita, ooit zonder blikken of blozen dat vertalers niet in staat zijn hun eigen beroep te organiseren. Gelukkig waren de parlementsleden daar niet echt van overtuigd.

In plaats van de inspanningen van de BKVT te steunen, hebben Eulita en haar vertegenwoordigers vaak een stok in de wielen gestoken bij de stemming van de wet met betrekking tot het statuut van de beëdigd vertalers en tolken en de verbetering van hun werkvoorwaarden in België. Op de TRAFUT-conferentie, die in 2012 in Antwerpen werd gehouden om de manier te bespreken waarop de richtlijn met betrekking tot het tolken en vertalen in rechtszaken in de verschillende landen werd geïmplementeerd, werd aan Belgische zijde alleen melding gemaakt van het wetsontwerp van mevrouw Popleu, terwijl dat ontwerp niet eens officieel door de minister van Justitie was goedgekeurd. Geen woord over de 5 wetsvoorstellen die al in de Senaat en in de Kamer waren ingediend op basis van de tekst van de BKVT die onze vereniging bloed en tranen had gekost! Mevrouw Grollmann kon niet nalaten blijk te geven van haar ongenoegen en aan de voorzitster van Eulita vijf minuten spreektijd te vragen om het vertekende beeld wat bij te stellen. Mevrouw Grollmann, die als vertegenwoordigster van de BKVT aanwezig was, kreeg niet eens de kans om iets te zeggen.

De talloze subsidies die de EU met systematische hulp van Eulita aan projecten van de Lessius Hogeschool (die nu bij de KU Leuven hoort), , heeft toegekend, stemmen tot nadenken, vooral gelet op het hoogst bedenkelijke nut ervan voor ons beroep.

En toch hebben FIT Europe en Eulita dit jaar besloten om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten zonder ook maar het advies van de leden/verenigingen te vragen. Daarbij komt nogbij dat deze beslissing met een bedenkelijke meerderheid van stemmen binnen FIT Europe werd genomen: 3 stemmen voor, 2 tegen en één zogezegd ongeldige stem (waarvan we weten dat het een tegenstem was). De delegatie van de BKVT heeft zich verzet tegen de ondertekening van dit akkoord tijdens het statutaire congres van de FIT te Berlijn, door de goede trouw van Eulita in twijfel te trekken en door te wijzen op het ontbreken van realisaties die het beroep effectief ten goede komen. We hebben er tevens op gewezen dat de ondertekening van een dergelijk akkoord volgens ons te veel eer bewijst aan Eulita, die aldus op gelijke voet komt te staan met de FIT. We hebben er hard voor gepleit dat Eulita, stappen zou ondernemen om, net als elke andere vereniging, lid te worden van de FIT als ze echt belangstelling heeft voor een nauwere samenwerking met de FIT. Hoewel dit voorstel op de steun van andere delegaties kon rekenen, werd het toch maar aan de kant geschoven, zodat het akkoord werd getekend.

Omwille van de recente ontwikkelingen en het ontbreken van elke vorm van return voor de geleverde financiële en menselijke inspanningen van de BKVT als lid van Eulita, hebben we besloten om ons lidmaatschap op te zeggen.

De tekst van de brief aan Eulita kunt u lezen op onze website.

Aarzel niet om contact op te nemen voor bijkomende inlichtingen.

Met vriendelijke groeten,

De raad van bestuur

Contact

Belgische kamer van vertalers en tolken (CBTI-BKVT)
Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel : +32 2 513 09 15

www.cbti-bkvt.org