Skip to content
4334069517_87e11902ca_o.jpg

Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Tot nu toe rekenden gerechtstolken geen btw aan. In de omzendbrief
nr. 15 van 25 juli 1979 nam de btw-administratie het standpunt in dat de
diensten die in het bijzonder kader van een gerechtelijke procedure
door een gerechtstolk worden verricht ter uitvoering van een
gerechtelijke opdracht in een openbare terechtzitting, vrijgesteld zijn
van de btw overeenkomstig artikel 44, § 2, 8°, van het btw-wetboek.

Al in 2010 kwam de btw-administratie tot de tegengestelde conclusie dat
“diensten verricht door tolken die bestaan uit het simultaan vertalen
van verhoren die door de federale politie worden afgenomen, tegen het
normale tarief van 21 pct belastbaar zijn”. In de praktijk veranderde er
niets.

Dit jaar kwam er dan toch schot in de zaak. Door haar beslissing nr. E.T. 124.252 van 30 mei 2013 herhaalde de administratie het standpunt dat het simultaan vertalen door tolken in uitvoering van
een gerechtelijke opdracht een aan de btw onderworpen dienst is en de
beslissing diende op 1 juli 2013 in werking te treden.

Door de chaos besloot de btw-administratie de inwerkingtreding van de nieuwe regeling
uit te stellen tot 1 januari 2014. Inmiddels mogen gerechtstolken die
momenteel over een btw-nummer beschikken, btw aanrekenen, maar ze zullen
niet gesanctioneerd worden wanneer zij dit niet doen.

De invoering van de btw-plicht voor gerechtstolken op zich verdient vanuit de
beroepswereld zeker geen kritiek. Op deze manier zijn alle
dienstverleners van tolkprestaties gelijkgesteld.

Sommige gerechtstolken zijn ertegen omdat ze nu gedwongen zijn aan bepaalde
wettelijke verplichtingen te voldoen, waarvan ze waarschijnlijk tot nu
toe niet op de hoogte waren: een ondernemingsnummer aanvragen,
boekhouding voeren en in de meeste gevallen ook sociale bijdragen
betalen (N.B. wie minder dan 1 393 EUR verdient, betaalt geen sociale
bijdragen). Wie een omzet van minder dan 5.580 EUR heeft, is vrijgesteld
van de btw-plicht, maar heeft daar wel een attest voor nodig.

Toch blijft het erg betreurenswaardig dat Justitie er niet voor kon zorgen
dat alle griffies in het land tijdig op de hoogte werden gesteld van de
nieuwe maatregel en een en dezelfde procedure volgen.

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding
van de betalingsachterstand bij handelstransacties, goedgekeurd door de
Kamer op 17 juli 2013, zal ervoor zorgen dat de facturen/kostenstaten
in de toekomst uiterlijk binnen de 60 dagen betaald worden en zoniet
verwijlinteresten opleveren. Een kleine troost voor gerechtstolken, die
vrezen dat ze de btw zullen moeten voorschieten en dan maandenlang op
betaling moeten wachten.

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze
is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige
beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en
officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de
KMO. Zij heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen
dat rechtstreeks verband houdt met vertaling of tolkwerk, te groeperen,
om hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te
vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen
van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve
beroepsbelangen van de leden te verdedigen.