Skip to content
Public_Markets-min.jpg

Openbare aanbestedingen voor vertaaldiensten: vertalers sturen hun aanbevelingen naar de overheid

  • Catégorie: Persberichten
  • Date de publication: 25 September 2017

Brussel, 25 september 2017- De Belgische vereniging van vertaalbedrijven (BQTA) en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) hebben samen een document opgesteld met aanbevelingen voor overheidsdiensten die vertaalwerk willen uitbesteden. Dit document is bedoeld als vademecum en is het resultaat van een unieke samenwerking tussen twee geledingen van dezelfde sector die soms als concurrenten worden gezien, maar die begrepen hebben dat de hele branche baat heeft bij hun samenwerking.

Net als in vele andere sectoren wordt een bestek voor het uitbesteden van vertaaldiensten vaak opgesteld op basis van een algemene dienstenovereenkomst. Men vermeldt zelden de specifieke verwachtingen en criteria voor de gekochte diensten, hoewel deze vaak bepalend zijn voor het succes van de aanbesteding.

“Het komt nog te vaak voor dat de dienst die het bestekuitschrijft, wellicht door een gebrek aan inzicht in de eigenheden van de professionele vertaalwereld, de toewijzing uitsluitend laat afhangen van de prijs, met alle gevolgen van dien”, verklaart Rudy Tirry, voorzitter van BQTA. “Voor de overheid is dat een gemiste kans,” voegt Guillaume Deneufbourg, voorzitter van BKVT, daaraan toe. “Onze sector telt talloze professionals, zowel freelancers als vertaalbureaus, maar die moeten in het aanbestedingsproces wel de kans krijgen om hun waarde naar voor te brengen.”

Om de auteurs van lastenboeken een handje toe te steken, geven BQTA en BKVT in dit referentiedocument een overzicht van de elementen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle vertaalservice. Het vademecum beschrijft in detail de verschillende soorten prestaties waarvan de opdrachtgever bij het uitbesteden van vertaaldiensten gebruik kan maken, en zegt duidelijk welke “essentials” absoluut niet mogen ontbreken in het bestek. Tenslotte gaat het document ook in op de verschillende kwaliteitsnormen die in de markt gehanteerd worden.

Het vademecum voor de opsteller van een bestek wordt op 29 september 2017 voorgesteld en besproken op een event waar vertegenwoordigers van de pers, de aanbestedende overheidsdiensten, de politieke wereld en uiteraard ook de vertaalsector op worden uitgenodigd. Het initiatief geniet hiervoor de steun van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, de FVB in Vlaanderen en UNPLIB en UCM in het franstalige landsgedeelte.

BQTA

De Belgian Quality Translation Association is de Belgische vereniging van vertaalbedrijven. Deze vereniging zonder winstoogmerk werd opgericht in 1995 met als hoofddoel de dialoog tussen vertaalbedrijven in België te bevorderen, en daarnaast te ijveren voor meer erkenning voor de vertaalsector in het algemeen en de toegevoegde waarde van vertaalbedrijven in het bijzonder. De vereniging vertegenwoordigt de vertaalbedrijven bij de Belgische overheden en beschermt de belangen van de vertaalsector bij andere economische actoren. BQTA is de Belgische vertegenwoordiger binnen de Europese koepelorganisatie European Union of Associations of Translation Companies (EUATC).

BKVT

De Belgische kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt. De Kamer stelt zich tot doel om, in ieders belang, alle individuele professionals samen te brengen die beroepsmatig rechtstreeks betrokken zijn bij vertaal- of tolkwerk. Verder streeft zij naar een hogere waardering voor de beroepen die zij vertegenwoordigt en een vervolmaking van de beroepskennis door middel van permanente vorming en, en verdedigt zij de collectieve beroepsbelangen van haar leden. De BKVT is lid van de International Federation of Translators (FIT/IFT).