Skip to content
pexels-paul-deetman-2960888-min.jpg

Verslag van de ontmoeting van de verenigingen van BVT met de vertegenwoordigers van het kabinet van de minister van Justitie op 14 oktober 2022

Mw. Mathilde Steenbergen, kabinetschef van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, was niet aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door adjunct-kabinetschef Paul Van Tigchelt, vergezeld door Tom Hoorens, adviseur van het kabinet van de minister van Justitie.

De drie beroepsverenigingen van BVT waren vertegenwoordigd: de BBVT door Amal Boualga, Henri Boghe en José D’Hoore, Lextra Lingua door Nedzad Ćeman en de BKVT door Francis Auquier. De verenigingen van gebarentolken, o.a. ABILS voor de Franstaligen, werden eveneens formeel vertegenwoordigd door onze verenigingen.

Na een korte inleiding door José D’Hoore (BBVT), die nogmaals het kader schetste van ons verzoek voor dit onderhoud en de contacten in het verleden (2016) met Mathilde Steenbergen, die destijds deel uitmaakte van het kabinet van minister De Croo, verklaarde de BKVT expliciet dat de condities die werden aangekondigd tijdens de vergadering van 30 september 2022, niet voldoende zijn en dat we al jarenlang wachten op een reële herwaardering.
In dat verband werd verwezen naar de verschillende vergaderingen met de FOD Justitie sinds 2020, die in hoofdzaak zittingen waren waar de leden van de FOD Justitie (DGRO en NR) presentaties gaven en dus bezwaarlijk konden worden beschouwd als echt overleg.
Er werd nogmaals verwezen naar het advies van de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de KMO van 11 oktober 2017, gepubliceerd nadat het KB van 2016 in voege was getreden. In dat advies wordt onder andere een regelprijs van 1 euro voor de vertalingen (te indexeren bedrag) vooropgesteld. Amal Boualga overhandigde een Nederlandstalig exemplaar van dat advies aan de vertegenwoordigers van het kabinet van de minister van Justitie.

De heer Hoorens antwoordde meermaals dat de huidige omstandigheden het onmogelijk maken om meer te doen.

Als antwoord op het verwijt vanwege de verenigingen van BVT dat ze nooit de gelegenheid kregen om mee te werken aan het ontwerp van het KB tarieven en het zelfs niet mochten inkijken, hoewel dat herhaaldelijk werd gevraagd, legde de heer Hoorens uit dat het actuele ontwerp van KB niet meer inhoudt dan dat van 2016. Er zouden daaraan drie wijzigingen worden aangebracht:

  • nacht van 20h00 tot 8h00;
  • annulering van een tolkprestatie binnen de 24 uur vergoed op basis van het tarief voor een uur prestatie (i.p.v. een wachtuur);
  • tariefverhoging voor het gebruik van een Bluetooth-systeem, op voorwaarde dat het wordt gebruikt voor minstens twee toehoorders.

Alle andere wijzigingen waarvan sprake was op 30 september, stonden in het oorspronkelijke project van de lente waarvan om budgettaire redenen werd afgezien. Dat betekent dat de cijfers en de maatregelen die na de vergadering van 30 september 2022 werden aangekondigd aan de BVT die lid zijn van de BKVT, niet werden opgenomen in het project van het KB tarieven en bijgevolg werden ze niet eens voorgelegd aan de inspectie van Financiën.

Nadat we hadden vernomen dat het actuele project voor het KB Tarieven niet meer is dan dat van 2016 met de drie wijzigingen die hoger worden geciteerd, moesten we met name nog eens onderstrepen dat op die manier de huidige voorwaarden voor weekend- en nachtwerk enkel van toepassing zijn op de tolken, terwijl ze eveneens van toepassing zouden moeten zijn voor de vertalers. Het is dus belangrijk dat het KB Tarieven wordt geherstructureerd om rekening te houden met een hele reeks situaties waarop al herhaaldelijk werd gewezen.

Om het probleem van de verloning van de vertalers en tolken binnen de huidige situatie uit te leggen, hebben wij bij wijze van voorbeeld enkele cijfers op tafel gelegd (bruto omzetcijfer van een vertaler FR-NL of NL-FR op basis van de huidige woordprijs, de reële dag van een tolk).

De BKVT overhandigde de heer Hoorens een exemplaar in het Nederlands van de eisen die onze beroepsvereniging op 20 mei 2022 had geformuleerd en wees erop dat wij nooit een reactie hebben gekregen met betrekking tot dit document noch met betrekking tot andere voorstellen of vragen die werden overgemaakt door de BKVT individueel of samen met de verenigingen sinds 2021.

Wij hebben er nog eens op gewezen dat, niettegenstaande de goede contacten met de heer Lamhasni en Mw. Collin, iedereen met wie wij binnen de FOD Justitie contact hadden, gebonden is door de wet (inclusief de KB) en dat een oplossing op politiek niveau zich opdringt.

De vergadering werd rond 18h00 gesloten met de conclusie dat het kabinet zou reflecteren en ons de volgende vrijdag (21 oktober 2022) een antwoord zou geven.

Voor de BKVT
Francis Auquier
Sectorcommissie van beëdigd vertalers en tolken (BVT)

De sectorcommissie BVT wordt vertegenwoordigd door:
Francis Auquier, Rita Roggen, Gilles Plouvier