Examens beëdigd vertalers

De BKVT organiseert ook examens om de talenkennis van kandidaat-beëdigd vertalers te toetsen. Tegenwoordig worden er twee examenzittijden per jaar georganiseerd, in maart of april en in september of oktober.

Volgende examens => Er zijn nog geen data vastgelegd; we wachten op een beslissing van de FOD Justitie.


Reglement van de examens voor kandidaat-beëdigd vertaler

1. Zittijd

1.1 Frequentie

Tegenwoordig worden er 2 examenzittijden per jaar georganiseerd. De eerste vindt plaats in maart of april, de tweede in september of oktober.

1.2 Duur

Het examen duurt vier uur: twee uur voor het thema en twee uur voor de versie.

1.3 Plaats

De examens worden afgenomen op de zetel van de BKVT.

CBTI-BKVT
Montoyerstraat 24
1000 Brussel

1.4 Talencombinaties

De kandidaten mogen per zittijd maar examen afleggen in één enkele talencombinatie. Voornoemde talencombinatie moet bestaan uit ten minste één van de drie officiële, in België in gerechtszaken gebruikte talen (meer bepaald het Nederlands, Frans en Duits).

2. Organisatieverantwoordelijke

De examens worden georganiseerd door de verantwoordelijke van de Examencommissie beëdigd vertaler, die de Raad van Bestuur uit zijn midden aanwijst.

3. Inschrijving van de kandidaten

3.1 Inschrijvingsmodaliteiten

Om geldig ingeschreven te zijn, moeten de kandidaten onderstaande documenten bezorgen:

  1. een brief van een Rechtbank van Eerste Aanleg, waarin de kandidaat opgeroepen wordt een examen bij de BKVT af te leggen;
  2. het inschrijvingsformulier;
  3. een betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld van € 300 dat werd gestort op de rekening van de BKVT;
  4. een fotokopie van de identiteitskaart.

Deze documenten moeten verstuurd worden naar de zetel van de BKVT, Montoyerstraat 24, 1000 Brussel.

3.2 Betaling van het inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt tegenwoordig € 300. Het dient uiterlijk één week vóór het examen te worden gestort op de bankrekening vermeld op het inschrijvingsformulier.

3.3 Talencombinatie en moedertaal

De kandidaat moet op het inschrijvingsformulier zijn moedertaal vermelden, evenals de enige talencombinatie (met ten minste één van de drie landstalen, het Nederlands, Frans of Duits), waarin hij examen wenst af te leggen.

3.4 Uiterste inschrijvingsdatum

Voor elke examenzittijd wordt een uiterste inschrijvingsdatum bepaald, die wordt meegedeeld in de toelichtingsbrief.

4. Teksten

De gekozen teksten zijn gangbare juridische teksten of wetsartikelen.

Het examen wil nagaan of de kandidaat de inhoud van de brontekst juist begrijpt en in staat is hem in de doeltaal duidelijk, nauwkeurig en begrijpelijk weer te geven, zonder daarbij al te veel fouten te maken tegen de grammatica, syntaxis en woordenschat, die het begrijpen van de tekst zouden bemoeilijken of hem dubbelzinnig, onbegrijpelijk zouden maken of de betekenis ervan verkeerd zouden weergeven.

Elke tekst is ongeveer 1 A4-pagina lang.

5. Verloop van de examens

5.1 Uitleg over de examens, toelichting bij het verloop en richtlijnen

Vooraleer het examen begint, legt de verantwoordelijke van de Examencommissie uit hoe het examen verloopt, wat de voorgeschreven procedure is en welke aanwijzingen gevolgd moeten worden.

5.2 Verloop van de examens

Elke kandidaat die zijn examendossier ontvangt, wordt gevraagd te controleren of zijn gegevens juist zijn. Op het examenblad mag geen enkele naam voorkomen, om de anonimiteit tegenover alle correctoren te verzekeren. De verantwoordelijke van de Examencommissie stelt een rooster op, waarin de naam van de kandidaat, zijn talencombinatie, moedertaal en nummer vermeld worden.

5.3 Gebruik van woordenboeken, grammatica’s en naslagdocumenten

Aangezien het doel erin bestaat de kandidaten in omstandigheden te laten werken die zo dicht mogelijk aanleunen bij reële werkomstandigheden, mogen kandidaten hun naslagwerken, woordenboeken en grammatica’s meebrengen.

6. Verbetering

6.1 Selectie van correctoren, bekwaamheidscriteria

De verantwoordelijke van de Examencommissie beschikt over een lijst correctoren. Deze correctoren werden geselecteerd op grond van hun erkende vakbekwaamheid. Het zijn beroepsvertalers, universiteitsprofessoren, eminente taalkundigen, leden van de BKVT of leden van een buitenlandse vereniging van vertalers die deel uitmaakt van de FIT, de wereldvereniging van vertalers. FIT staat voor Fédération Internationale des Traducteurs en is een niet-gouvernementele organisatie bij de Unesco.

6.2 Aantal correctoren per kandidaat

Het door elke kandidaat afgelegde examen wordt beoordeeld door een jury van 2 correctoren. Gaat het om zeldzame talen, dan kan de jury uit minder dan 2 correctoren bestaan.

6.3 Rooster met correctoren

Na de selectie van de correctoren maakt de verantwoordelijke van de Examencommissie een rooster op, waarin voor elke kandidaat de naam van de correctoren wordt vermeld, om de latere opvolging te vereenvoudigen. De naam van de correctoren wordt niet bekendgemaakt aan de correctoren onderling en evenmin aan derden, om hun onpartijdigheid te waarborgen.

6.4 Klaarmaken van de examendossiers voor verzending aan de correctoren

De examenkopij van elke kandidaat wordt 2 maal gefotokopieerd. De verantwoordelijke van de Examencommissie houdt de originelen bij en archiveert ze.

Elke corrector ontvangt zijn dossier met een toelichtingsbrief met daarin de te volgen richtlijnen bij de correctie, het aantal te beoordelen examenkopijen en het rooster met de beoordelingscriteria.

Elk dossier wordt per post verstuurd. Een uiterste datum voor de verzending van de examencijfers wordt meegedeeld.

6.5 Onderling afstemmen van de cijfers en richtlijnen voor de correctoren

Om de cijfers op elkaar af te stemmen, ontvangt elke corrector een informatieve brief met de te volgen richtlijnen en het rooster met de beoordelingscriteria. Dit rooster maakt een afweging van het examencijfer mogelijk, om rekening te houden met de belangrijkste toe te passen criteria.

6.6 Opvolging van de correctoren en opvragen van informatie bij de correctoren

De verantwoordelijke van de Examencommissie ziet erop toe dat de cijfers door de correctoren op tijd worden meegedeeld. Eventueel vraagt de verantwoordelijke van de Examencommissie de correctoren om bijkomende informatie.

6.7 Berekening van het gemiddelde en bepaling van het examencijfer

Nadat hij alle cijfers van de correctoren heeft ontvangen, berekent de verantwoordelijke van de Examencommissie het gemiddelde en bepaalt zo het eindcijfer.

7. Mededeling van de examenresultaten

7.1 Termijn voor de mededeling van de examenresultaten

De resultaten zijn bekend binnen een termijn van 3 tot 4 maanden.

7.2 Mededeling aan het betrokken Parket

Zodra de resultaten bekend zijn, worden ze meegedeeld aan het betrokken Parket.

7.3 Mededeling aan de kandidaten

Zodra alle resultaten bekend zijn, worden ze meegedeeld aan de kandidaten.

7.4 Mededeling aan de Raad van Bestuur en verslag aan de Algemene Vergadering

Wanneer de resultaten bekend zijn, deelt de verantwoordelijke van de Examencommissie ze mee aan de Raad van Bestuur van de BKVT.

Bovendien maakt de verantwoordelijke voor de Examencommissie elk jaar een verslag op dat wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de BKVT.

8. Getuigschrift

8.1 Toekenningsvoorwaarden

Indien een kandidaat ten minste 12/20 heeft behaald in elke vertaling afzonderlijk (thema en versie) van het examen, ontvangt hij een getuigschrift.

Indien een kandidaat maar voor één van de 2 vertalingen is geslaagd, hoeft hij enkel examengedeelte af te leggen waarvoor hij niet geslaagd is. Indien hij slaagt voor dit examengedeelte, kan hij alsnog het getuigschrift behalen.

8.2 Inhoud van het getuigschrift

Dit getuigschrift verklaart officieel dat de desbetreffende kandidaat examen heeft afgelegd. De examendatum wordt erin vermeld, evenals de talencombinatie en de respectieve cijfers.

Er wordt specifiek bepaald dat het getuigschrift enkel betrekking heeft op het taalkundige luik en enkel de BKVT bindt.