BA-Beroepsverzekering

Verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, Beroepsleven en Rechtsbijstand van de Vertalers en Tolken - leden van de BKVT

Op 14 mei 2014 heeft de BKVT, voor rekening van haar leden, een verzekeringspolis "Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, Beroepsleven en Rechtsbijstand" afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Ethias.

Deze polis is uitsluitend bestemd voor de effectieve leden van de BKVT.

Verzekerde risico's

Vanaf 1 juli 2014 biedt deze polis de volgende dekkingen:

 1. Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating (met inbegrip van de burgerlijke verdediging)
  Ethias waarborgt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan worden gelegd van de vertalers en tolken, lid van de BKVT, krachtens de Belgische of buitenlandse wetgeving, uit hoofde van lichamelijke, materiële schade of immateriële gevolgschade van lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt aan derden en voortspruitend uit de uitoefening van het beroep van vertaler-tolk.

 2. Verzekering beroepsaansprakelijkheid (met inbegrip van de burgerlijke verdediging)
  Ethias waarborgt tevens de contractuele en extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de vertalers en tolken, lid van de BKVT, uit hoofde van lichamelijke schade, materiële schade, immateriële gevolgschade en zuiver immateriële schade berokkend aan derden en voortspruitend uit elke professionele fout gepleegd in de uitoefening van het beroep van vertaler-tolk.

 3. Verzekering rechtsbijstand - strafrechtelijke verdediging
  Binnen de grenzen van de algemene en bijzondere voorwaarden, en overeenkomstig artikel 8 van de algemene voorwaarden, breidt deze waarborg zich uit tot de kosten van strafrechtelijke verdediging (honoraria en kosten - gerechtelijk en buitengerechtelijk - van onderzoek, expertise, advocaat en procedure) van de vertalers en tolken, lid van de BKVT, voor feiten begaan in de uitoefening van de verzekerde activiteiten, zelfs indien de burgerlijke belangen geregeld zijn.

Premies

Naar aanleiding van de talrijke vragen van haar leden heeft de BKVT een bijvoegsel onderhandeld bij de verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, Beroepsleven en Rechtsbijstand van de Vertalers en Tolken - leden van de BKVT. Hierdoor wordt de uitsluiting van activiteiten op het gebied van petrochemie geschrapt en wordt de uitsluiting van activiteiten op het gebied van farmaceutica aangepast. Door deze aanpassing van de uitsluiting worden de toepassingsgebieden van de waarborgen van polis 45.294.404 uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2016 gelden de volgende individuele jaarpremies:

 • Vertaler - effectief lid van de BKVT - die werkt met 2 actieve en maximum 4 passieve talen: 200 EUR (zonder taksen van 9,25 %)
 • Vertaler - effectief lid van de BKVT - die werkt met 2 actieve en 4 tot 7 passieve talen: 300 EUR (zonder taksen van 9,25 %)
 • "Zuiver" beëdigd vertaler - effectief lid van de BKVT, d.w.z. die uitsluitend voor Justitie werkt: 200 EUR (zonder taksen van 9,25 %)
 • "Zuiver" tolk – effectief lid van de BKVT, d.w.z. die uitsluitend tolkactiviteiten uitoefent: 150 EUR (zonder taksen van 9,25 %)

Voor meer details kunt u de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis raadplegen (zie PDF-bestand, aanmelden verplicht).

Hoe deze waarborgen te genieten?

 1. Effectief lid zijn van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) en in orde zijn met de betaling van de lidmaatschapsbijdrage.
 2. Het aansluitingsformulier invullen (aanmelden verplicht) en versturen naar:

  Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
  Montoyerstraat 24 - B12
  B-1000 Brussel

  of via e-mail naar:

  secretariat@cbti-bkvt.org