Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL

Algemene vergadering van de BKVT

Dit jaar werd de algemene vergadering, op 16 maart 2013, voorafgegaan door een buitengewone algemene vergadering. Tijdens deze vergadering werden de nieuwe statuten goedgekeurd. Hiermee wordt de naam van onze vereniging officieel verkort tot Belgische Kamer van Vertalers en Tolken.

De gewone algemene vergadering startte met een beeldrijke toespraak van aftredend voorzitter Agnès Feltkamp, waarin zij de mensen bedankte die haar acht jaar lang met raad en daad hebben bijgestaan.

Na de ondertekening van de deontologische code door de aanwezige nieuwe leden vertelde Doris Grollmann over de activiteiten van FIT Europe. Vervolgens gaf Ludovic Pierard meer uitleg over de aanwezigheid van de BKVT op Facebook en LinkedIn. Daarna was het woord aan Max De Brouwer die de aankoop van het tolkmateriaal Inf
oport toelichtte. Renée Jamaer kondigde aan dat de BKVT in de nabije toekomst een nieuwe verzekering voor beroepsaansprakelijkheid zal aanbieden in samenwerking met Ethias. Daarop stelde Agnès Feltkamp nog even de juridische dienst voor waarop alle leden gratis een beroep kunnen doen. Ten slotte kondigde zij de oprichting aan van een collegiale toetsingscommissie.

Aftredend pe
nningmeester Guy Van de Maele lichtte voor het laatst het financieel verslag van het voorbije jaar en de ontwerpbegroting voor het komende jaar toe. Beide voorstellen werden goedgekeurd. Guy Van de Maele kan zijn taken met een gerust gemoed overdragen aan Bart Mylemans: de BKVT bevindt zich in een gezonde financiële situatie.

Een goed gevulde voormiddag werd afgesloten met de voorstelling va
n de kandidaten voor het bestuur. Ludovic Pierard werd verkozen tot nieuwe voorzitter, en Patricia Alarcón, Doris Grollmann, Rita Roggen, Patrick Rondou en Agnès Feltkamp werden herverkozen als bestuurslid. Gefeliciteerd!


Na de lunch volgde er eerst een oproep aan de leden: er zijn helpende handen gewenst onder meer om evenementen tte organiseren, om de Taalkundige samen te stellen, om een nieuwsbrief van de BKVT vorm te geven, om de veralerspool aan te vullen en om de nieuwe media te volgen.

In de namiddag ontspon zich een levendige discussie over de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement en over nog verdere wijzigingen van de statuten, onder andere een verruiming van de toelatingsvoorwaarden. Er werd hierover ook gestemd. Verder legden de aanwezigen nog de lidmaatschapsbijdrage voor 2014 vast en stelden ze de 3 kascommissarissen en de leden van de raad van toezicht aan.

Op deze zoals altijd uitstekend georganiseerde algemene vergadering werd een mooie periode vol positieve veranderingen afgesloten en werd het startsein gegeven voor een nieuwe. Die kondigt zich al even dynamisch aan, en de ingezette vernieuwing zal duidelijk worden voortgezet. De leden keerden na nog een laatste babbel rond 17 uur tevreden naar huis terug.