Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Tot nu toe rekenden gerechtstolken geen btw aan. In de omzendbrief nr. 15 van 25 juli 1979 nam de btw-administratie het standpunt in dat de diensten die in het bijzonder kader van een gerechtelijke procedure door een gerechtstolk worden verricht ter uitvoering van een gerechtelijke opdracht in een openbare terechtzitting, vrijgesteld zijn van de btw overeenkomstig artikel 44, § 2, 8°, van het btw-wetboek.

Al in 2010 kwam de btw-administratie tot de tegengestelde conclusie dat “diensten verricht door tolken die bestaan uit het simultaan vertalen van verhoren die door de federale politie worden afgenomen, tegen het normale tarief van 21 pct belastbaar zijn”. In de praktijk veranderde er niets.

Dit jaar kwam er dan toch schot in de zaak. Door haar beslissing nr. E.T. 124.252 van 30 mei 2013 herhaalde de administratie het standpunt dat het simultaan vertalen door tolken in uitvoering van een gerechtelijke opdracht een aan de btw onderworpen dienst is en de beslissing diende op 1 juli 2013 in werking te treden.

Door de chaos besloot de btw-administratie de inwerkingtreding van de nieuwe regeling uit te stellen tot 1 januari 2014. Inmiddels mogen gerechtstolken die momenteel over een btw-nummer beschikken, btw aanrekenen, maar ze zullen niet gesanctioneerd worden wanneer zij dit niet doen.

De invoering van de btw-plicht voor gerechtstolken op zich verdient vanuit de beroepswereld zeker geen kritiek. Op deze manier zijn alle dienstverleners van tolkprestaties gelijkgesteld.

Sommige gerechtstolken zijn ertegen omdat ze nu gedwongen zijn aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen, waarvan ze waarschijnlijk tot nu toe niet op de hoogte waren: een ondernemingsnummer aanvragen, boekhouding voeren en in de meeste gevallen ook sociale bijdragen betalen (N.B. wie minder dan 1 393 EUR verdient, betaalt geen sociale bijdragen). Wie een omzet van minder dan 5.580 EUR heeft, is vrijgesteld van de btw-plicht, maar heeft daar wel een attest voor nodig.

Toch blijft het erg betreurenswaardig dat Justitie er niet voor kon zorgen dat alle griffies in het land tijdig op de hoogte werden gesteld van de nieuwe maatregel en een en dezelfde procedure volgen.

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, goedgekeurd door de Kamer op 17 juli 2013, zal ervoor zorgen dat de facturen/kostenstaten in de toekomst uiterlijk binnen de 60 dagen betaald worden en zoniet verwijlinteresten opleveren. Een kleine troost voor gerechtstolken, die vrezen dat ze de btw zullen moeten voorschieten en dan maandenlang op betaling moeten wachten.

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Zij heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaling of tolkwerk, te groeperen, om hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen.